HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.93 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

._ 7 _.
orde gesteld, en van de voornamen, met vermelding der plaats en dagteeke­ Q
ning van geboorte, van de mannelijke personen van drie en twintig jaren
of daarboven, die blijkens uitspraak van den burgerlijken, militairen of
administratieven rechter, op 15 Januari laatst daaraan voorafgaande, of
I vroeger, onherroepelijk geworden, zich opzettelijk aan den bij de wet opge-
’ _ legden krijgsdienst of aan eene bij de wet opgelegde verplichting ten aan.
zien van ’s lands verdediging hebben onttrokken, of door den militairen
rechter, bij vonnis op 15 Januari laatst daaraan voorafgaande, of vroeger,
onherroepelijk geworden, ontslagen zijn uit den militairen dienst, met on-
waardigverklaring om bij de gewapende macht te dienen.
· ART. 7.
De Minister van Financiën doet jaarlijks vóór 21 Januari aan de gemeente-
besturen toekomen eene gewaarmerkte opgaaf van de namen, in alphabetische
­ volgorde gesteld, en van de voornamen en de woonplaats van de manne­
s lijke personen, die op het einde van het afgeloopen burgerlijk jaar hunnen
aanslag in de Rijks directe belastingen over het afgeloopen dienstjaar, in
hoofdsom en opcenten, niet hebben voldaan.
Anir. 8.
Gedeputeerde Staten doen jaarlijks vóór 21 Januari aan de gemeente- 1
besturen hunner provincie toekomen eene door hen gewaarmerkte opgaaf
` van de namen, in alphabetische volgorde gesteld, en van de voornamen
en de woonplaats der mannelijke personen, die op het einde van het afge- .
loopen burgerlijk jaar hunnen aanslag in de provinciale directe belastingen
over het afgeloopen dienstjaar niet hebben voldaan.
ART. 9.
De bevelhebbers der in eene gemeente aanwezige zee- of landmacht doen,
ieder voor zooveel hem aangaat, jaarlijks vóór 21 Januari, aan het ge-
meentebestuur toekomen door hen gewaarmerkte opgaven van de namen,
in alphabetische volgorde gesteld, en van de voornamen, met vermelding `
der plaats en dagteekening van geboorte en van de woonplaats, der man- 1
schappen van drie en twintig jaren of daarboven, beneden den rang van
ofücier, welke zich op 15 Januari van hetzelfde jaar in de gemeente in
werkelijken dienst onder de wapenen bevonden. .
Zij herhalen deze opgaven telkenmale omtrent de mannelijke personen
van drie en twintig jaren of daarboven, die in werkelijken dienst onder de `
wapenen komen, en doen insgelijks opgaaf telkenmale wanneer mannelijke l
personen van drie en twintig jaren of daarboven den werkelijken dienst
onder de wapenen verlaten. Van deze opgaven wordt door de gemeente-
besturen, die ze ontvangen, ten aanzien van elk der daarin genoemde
· personen zoo spoedig mogelijk mededeeling gedaan aan het bestuur der ge- j
meente, op wier kiezerslijst hij kan voorkomen.
Aar. 10.
K De vorm en inrichting der in de artikelen 3-9 vermelde opgaven worden
. vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur.
1