HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 67

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

... 67 _
De mogelijkheid, om op den dag der stemming den uitslag bekend te
maken is stellig in den regel aanwezig, wanneer elk stembureau zijn bussen
opent. En met het oog op het geheim der stemming heeft dat in het stelsel
‘ van het ontwerp geen bezwaar, daar de vorm der keuze aan het stembiljet
i een volstrekt onpersoonlijk karakter verzekert. Daarom is voorgeschreven, .
dat zoodra de in artikel 69 bevolen handelingen zijn verricht, tot opening
der stembus wordt overgegaan. De daarop volgende dooreenmenging der
biljetten maakt elke gevolgtrekking omtrent herkomst van een stembiljet
{ onmogelijk. Y
l
Arzfikelcm 71-74, de regelen stellende, die bij het opnemen der stemmen
v moeten worden gevolgd, wijken van de bepalingen der bestaande wet
daaromtrent slechts af ten aanzien der voorschriften, welke betrekking
hebben op de geldigheid der stembiljetten en der stemmen. Stembiljetten
zijn van onwaarde in de eerste plaats, wanneer zij in den zin der wet
j eigenlijk geen stembiljetten zijn, namelijk biljetten die niet van den burge-
meester van de hoofdplaats van het kiesdistrict afkomstig zijn, en die niet
D door zijne handteekening of stempel zijn gewaarmerkt. Vervolgens de bil-
jetten, die wel formeel, maar niet door hunnen inhoud aan de vereischten
l van een stembiljet voldoen, die geene keuze bevatten, of hunne herkomst
verraden. Dit laatste kan op verschillende wijzen geschieden, niet slechts
« door de onderteekening van den kiezer, gelijk artikel 61 der bestaande
{ wet vooronderstelt. Daarom wordt in het algemeen gesproken van stem-
> biljetten, die eene aanduiding van den kiezer bevatten.
De ongeldigheid van eene stem kan in twee gevallen worden aangenomen.
Wanneer de keuze eenen anderen persoon aanwijst, dan de gestelde candi-
daten, of wanneer de keuze niet overeenkomstig wettelijk voorschrift is
uitgedrukt. Voor zooveel noodig zij opgemerkt, dat de ongeldigheid der
* stem de onwaarde van het biljet ten gevolge kan hebben, zoowel wanneer
; ­ daarop slechts ééne stem is uitgebracht, als wanneer alle daarop uitgebrachte
* stemmen ongeldig zijn verklaard.
, Artikel 73 voorziet in het geval, dat eene keuze is uitgebracht op meer
candidaten, dan plaatsen te vervullen zijn. In sommige wetgevingen heeft
‘ dit de onwaarde van het biljet ten gevolge, doch zulks schijnt onnoodig. ‘
j Wanneer aan den kiezer, vóór het uitbrengen van zijn stem, de regel is
~ kenbaar gemaakt, waarnaar de door hem verrichte keuze zal worden be-
j oordeeld, kan er van eene terzijdestelling van den wil des kiezers nooit
j ‘ sprake zijn. h
á Avrikelcn 75-77. Uit de bekendmaking, in artikel 75 bedoeld, in ver-
, band met die der andere bureaux van het kiesdistrict, kan door het publiek
reeds bij voorbaat de uitslag der verkiezing worden opgemaakt.
­ Ten einde een spoedige inlevering bij het hoofdstembureau van den door
* de stembureaux opgemaakten uitslag der stemming te bevorderen, is persoon-
- lijke overbrenging van het proces-verbaal met bijbehoorende stukken in artikel
77 voorgeschreven.
z
l
w