HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 66

JPEG (Deze pagina), 1.00 MB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

.. 66 ._.
Artikel 65. De bepaling van artikel 40, tweede alinea, der bestaande
wet, dat de kiezers zich in het kieslokaal uitsluitend bezig houden met
het stemmen over de te kiezen personen, heeft het recht der kiezers om j
" in het stemlokaal aanwezig te blijven, doen betwüfelen. Het voorgedragen
artikel spreekt de bevoegdheid thans duidelijk uit, doch maakt haar onder- l
geschikt aan den ordelijken gang der verkiezing.
De kiezers, die volgens de tweede alinea gewapend in het stemlokaal
kunnen komen, zijn alleen officieren; de militairen beneden dien rang zijn
in in de uitoefening van hun kiesrecht geschorst. j
De laatste alinea van het artikel geeft aan het bepaalde in artikel 58
der bestaande wet eene wijdere strekking.
Arllkel 66. VVaar aan den voorzitter van het stembureau de handhaving
j der orde is opgedragen, moet ook op zijne vordering en niet op die van
H het bureau, zooals in artikel 4:9 der bestaande wet is bepaald, de hulp
der gewapende macht kunnen worden ingeroepen. =
Artikel 67. Niet alleen de wanorde i11 het kieslokaal, maar ook die
welke in zijne toegangen heerscht, kan den behoorlijken voortgang der stem-
ming onmogelijk maken. Dienovereenkomstig is het bepaalde van artikel ,
50 der bestaande wet aangevuld. · l
Artikel 69. Om alle onzekerheid af te snijden omtrent het oogenblik, i
waarop de tijd van stemming is verstreken, wordt in het ontwerp de aan-
kondiging van den voorzitter daarvoor aangewezen. i
Na afloop der stemming worden de voorbereidende maatregelen genomen,
om tot het vaststellen van den uitslag der stemming te kunnen overgaan.
i Het aantal der op de kiezerslijsten gestelde paraphen wordt geteld, ter ver- j
l gelijking met het later in de stembussen te vinden aantal stembiljetten,
waarna de kiezerslijst wordt gewaarmerkt, met vermelding van het aantal i `
daarop voorkomende paraphen. Vervolgens worden de niet gebruikte en de
teruggegeven biljetten geteld, opdat van al de aan het stembureau bij den
aanvang der zitting gedeponeerde biljetten verantwoording kunne geschieden. §
li Die gebruikte en de teruggegeven biljetten moeten in verzegelde pakken
worden gesloten opdat, daargelaten mogelijke verkeerde praktijken, geene j
Verwarring ontsta met de biljetten, welke na opening van de bussen daarin
· worden gevonden. Ook verzegelde inpakking der gewaarmerkte kiezerslijsten
schijnt geraden. 4
Arlikel 70. Noodzakelijkheid om met de opening van de stembus tot i
een volgenden dag te Wachten, gelijk de vigeerende kieswet voorschrijft, i
bestaat niet. VVanncer het als regel mogelijk is, op den dag der stemming
haren uitslag bekend te maken, verdient het verre de voorkeur om de j
opening der bus dadelijk op de stemming te doen volgen, daar het bewaren `
der stembussen en bijbehoorende stukken de waarborgen bij de stemming
eenigermate kan verzwakken. Verscheidene gemeentebesturen hebben dan H
ook om deze reden, en tevens om herhaalde zittingen van het stembureau
te voorkomen, op dadelijke opneming der stemmen aangedrongen. j
· z
l