HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 64

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

- 64 -- ,
meester der hoofdplaats van het kiesdistrict. Het zou intusschen te veel
gevergd zijn, om den burgemeester te verplichten zijne handteekening op j
elk biljet te schrijven. Stempeling is daarom toegelaten. De handteekening
l wordt op het biljet geplaatst aan de keerzijde van die, waarop de namen
der candidaten staan, opdat het stembureau, zonder het geheim der stemming ’
te schenden, zich van de echtheid van het stembiljet, voordat het in de
bus wordt gestoken, kunne overtuigen.
Omtrent het aantal te vervaardigen biljetten wordt voorgeschreven, dat
dit bedragen moet eene, met twintig ten honderd van het getal kiesbevoegden ,
in het district vermeerderde hoeveelheid. Een overschot boven het aantal l
kiezers is noodig, daar, bij een begane vergissing in de invulling van zijn ç
biljet, de kiezer een ander biljet moet kunnen verzoeken. ~
Naar denzelfden maatstaf worden dan de biljetten over de gemeenten
van het kiesdistrict en over de stemdistricten der gemeenten verdeeld. i
l Verzegeling der pakken, waarin de stembiljetten zijn vervat, en aan- i ,
duiding van het aantal biljetten dat zich daarin bevindt, is voorgeschreven
om mogelijke misbruiken en vergissingen te voorkomen, eventueel te kunnen = ·
opsporen. ` `
./.‘l7'Iiid¢€Z 56. De voorschriften omtrent de stemming zelve moeten haar
geheim en zuiverheid verder zooveel mogelük verzekeren. De voorafgaande
veriücatie van het aantal biljetten is daartoe noodig, wijl deze later alle `
moeten worden verantwoord.
Arti/cel 58. De voorschriften van dit artikel beoogen de vaststelling der
identiteit van den kiezer. Daartoe strekt ook de plaatsing van zijnen naam
op eene lijst, daar hij zich door het stellen van een valschen naam aan i
, vervolging blootstelt.
Artikel 59. Uitsluitend uit handen van den voorzitter van het stem- i j
bureau en niet vroeger dan wanneer hij tot het uitbrengen van zijn stem ij
kan worden toegelaten, mag de kiezer het stembiljet ontvangen. Rond- o
deeling van biljetten aan de in het kieslokaal aanwezige kiezers is alzoo j
verboden. Verkeerde praktijken van verschillenden aard, zouden hiervan ‘ ..
het gevolg kunnen zijn. ·
Arti/cel 60. Na ontvangst van het stembiljet mag de kiezer zich niet ^ i«
meer onder het publiek begeven.
De lessenaar, waarheen hij zich begeeft, moet voorts, wil het geheim Ml
der stemming bewaard blijven, niet in gebruik zijn genomen. Aan de11
lessenaar teekent de kiezer zijne keuze op het biljet aan. De wijze waarop
van die keuze moet blijken is ter regeling voorbehouden aan een algemeenen
maatregel van bestuur. Zij behoort niet tot die waarborgen, welke onder
wettelijke sanctie behooren te worden gesteld en de praktijk in andere i
landen heeft geleerd, dat de wetgever onmogelijk vooraf de verschillende g
complicatiën kan voorzien die, welk teeken men ook aanneme, mogelijk zijn.
De bepaling, dat na het verrichten der keuze, het stembiljet moet worden U
dichtgevouwen naar de zijde, waarop de namen der candidaten zijn gesteld,
gj
l