HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 63

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

__ 63 M
46 der bestaande wet, en stellen de kiesverrichting onder de controle der
in de zaal aanwezige kiezers.
Arti/cel 52. De invoering van het zoogenaamde couloirstelsel, eene in-
richting waardoor de kiezer zijn stembiljet in het stemlokaal buiten eenige
controle, van wien ook, invult aan een geheel afgescheiden lessenaar,
schijnt de meest onmisbare voorwaarde, om het geheim der stemming te
verzekeren en de grootst mogelijke onbevangenheid van den kiezer te waar-
borgen. _
Uit de Australische koloniën en Staten der Noord­Amerikaansche Unie
werd dit stelsel in Engeland overgenomen, toen de oude wijze van ver-
kiezing door mondelinge stemming daar in 1872 werd verlaten. Engeland
strekte weder ten voorbeeld aan het vaste land. In België werd de kies-
verrichting door de wet van 1877, laatstelijk in 1890 gewijzigd, geschoeid
op den grondslag van de Engelsche Ballot-Act. Met de Belgische wet stemt
in dit opzicht de kieswet, welke in 1879 in Luxemburg tot stand kwam,
t thans de wet van 5 Maart 1884, overeen. De voorgestelde regeling volgt
j het voetspoor dezer wetten. Dat het geheim der stemming eenige meerdere
j zekerheid vordert, schijnt duidelijk. Maar bovenal is meerdere waarborg
E tegen uitoefening van ongeoorloofden invloed en zedelijken dwang op den
j kiezer noodzakelijk.
De pressie, welke op den kiezer menigmaal voor en bij het binnentreden
j - van het stemlokaal wordt uitgeoefend, kan de stembus een niet gering
` aantal biljetten doen bevatten, welke geene zelfstandige keuze aanwijzen.
Vooral ten plattelande schijnt de behoefte aan verbetering zich hier te lande
, sterk te doen gevoelen; van de berichten uit landelijke gemeenten, welke
Gedeputeerde Staten bij de van hen ontvangen adviezen over de uitoefening
van het kiesrecht overlegden, spreken de meeste, uit eigen aandrang, de
noodzakelijkheid der thans voorgestelde verandering uit. Bij de uitbreiding
der kiesbevoegdheid, die zooveel grooter aantal ingezetenen voor de stem-
bus brengt, treedt die noodzakelijkheid in nog sterkere mate aan het licht.
De redactie van het artikel neemt alles op, wat tot het waarborgen
eener geheime stemming noodig is. Het laat verder aan algemeene maat-
regelen van bestuur de regeling der bijzonderheden over, als de plaatsing
van het stembureau en van de lessenaars, het aantal, de hoogte en de
, wijze van afscheiding der lessenaars, het materiaal dat bij de lessenaars
i moet aanwezig zijn. Ook zal zijn zorg te dragen voor eene volledige voor- V
g lichting der kiezers omtrent de wijze, waarop de stemming plaats vindt. '
Artikelen 53-55. De stembiljetten moeten vóór de stemming zoover in
gereedheid zijn, dat de keuze kan worden gedaan door het stellen van
j eenig teeken bij den naam van den eandidaat, dien de stembevoegde kiest.
' Deze vorm der keuze verzekert het geheim der stemming, mits er gewaakt
f worde, dat de biljetten, waarmede de stemming plaats heeft, niet kunnen
E worden nagemaakt, en persoonlijke invulling door den kiezer ter plaatse
l noodzakelijk is. Daartoe moeten de stembiljetten worden geautlrenticeerd
· en tevens het aantal te gebruiken biljetten vooraf vaststaan.
i De authenticiteit wordt verkregen door de handteekening van den burge-
I
l