HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 62

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

_ 62 ..
r zwakt de waarborgen voor de wettigheid en den regelmatigen gang der
verkiezing. Daarin wil de toevoeging der, plaatsvervangende leden voorzien.
Blijkt desniettegenstaande het stembureau op den dag der stemming niet
i voltallig te wezen, dan wordt door de laatste alinea van artikel 47 den·
voorzitter van het stembureau de bevoegdheid toegekend om uit de in het
lokaal aanwezige kiezers leden te benoemen.
_ Voor het lidmaatschap van het stembureau zijn in de eerste plaats de
leden van den gemeenteraad de aangewezen personen, gelijk ook de bestaande
wet hen in de eerste plaats daartoe roept, doch in gemeenten, waarbinnen
meerdere stembureaux moeten worden samengesteld, zullen deze uit de
raadsleden niet altijd voltallig kunnen worden gemaakt.
De tweede alinea van artikel 44 laat daarom in dat geval toe, dat kiezers
tot leden en plaatsvervangende leden van het stembureau kunnen worden
benoemd. De voorgedragen candidaten en de aftredende leden der vergade-
’ ring, waarvoor de verkiezing geschiedt kunnen echter niet lid van het
stembureau wezen, daar de onpartijdigheid van het bureau boven elken
twijfel moet staan. Is de burgemeester candidaat of aftredend lid, dan treedt i
zijn wettelijke plaatsvervanger op.
Het schijnt noodig de verplichting tot aanvaarding van het lidmaatschap j
van het stembureau, behoudens door burgemeester en wethouders te billijken ,
redenen van verschooning, uitdrukkelijk in de wet te vermelden. En ook,
om tegen het buiten noodzaak afwezig blijven geldboete te bedreigen, nu l
voor de bezetting der verschillende stembureaux een zooveel grooter aantal _
personen noodig zal zijn dan thans het geval is, en plichtverzuim dus -
eerder kan voorkomen.
De gewichtige taak van den voorzitter van het stembureau, vooral van
het hoofdstembureau, wanneer dit in zijne gemeente is gevestigd, blijft het j
. best den burgemeester opgedragen. Zijn echter in een gemeente meerdere
v stembureaux gevestigd, dan zal het voorzitterschap daarvan door een lid
van den gemeenteraad moeten worden waargenomen; zelfs is dit ten aan-
zien der hoofdstembureaux het geval waar eene gemeente meerdere kies-
districten omvat. Voor de andere stembureaux zal dan een zijner leden,
ook al is die niet lid van den gemeenteraad, door dezen als voorzitter zijn
aan te wijzen.
Artikel 46 voorziet in het geval, dat de leden van het stembureau als ,
zoodanig optreden in een ander stemdistrict dan waarin zij volgens de ,
kiezerslijst aan de stemming mogen deelnemen.
Artikel 48. Door de vermeerdering van het aantal kiezers zal het aantal
stemdistricten in vele gemeenten moeten toenemen. Verschillende gemeente- i
gebouwen, schoollokalen en andere, zullen als stemlokalen moeten dienst i
doen; wellicht zullen daartoe lokalen moeten worden gehuurd. Daar de 5
beschikking over, en het huren van zoodanige lokalen, in het bijzonder i
tot de bevoegdheid van den gemeenteraad behoort, is aan hem de aanwijzing
der stemlokalen opgedragen. {
Artikelen 49-51 stemmen in hoofdzaak overeen met de artikelen 44 tot
I
I
I