HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 61

JPEG (Deze pagina), 0.98 MB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

.. 51 _
voorkomen is het wenschelijk dat van de aanneming der oandidatuur blijke.
E d¢·tM:eZ 37. De vereischten vodor het candidaatschap moeten natuurlijk
dezelfde zijn als die voor het lidmaatschap der vergadering. Het schijnt
echter noodig, dit uitdrukkelijk te bepalen. Het bij algemeenen maatregel
van bestuur vast te stellen formulier der opgave zal zoodanig zijn in te ,
richten, dat daaruit de verkiesbaarheid van den candidaat blijke.
Arti/cel 38. Persoonlüke overhandiging der voordracht geeft de gelegen- ·
heid om inlichtingen, die de burgemeester voor de beoordeeling der opgave
j noodig mocht hebben, te verstrekken. De tegenwoordigheid van den can-
H didaat kan voor hetzelfde doel dienstig zijn, doch is niet verplichtend ge- 4
j steld, ook omdat hij in meerdere districten kan zijn voorgedragen. Dadelijke
j mededeeling van de redenen waarom tegen eene voordracht bezwaar bestaat,
l kan tijdige verbetering en zoo noodig verbeterde indiening der opgave mo-
j ` gelijk maken.
Arzfikel 39. De opgaven, die in orde zün bevonden, worden genummerd
j en onder dat nummer op eene lijst geplaatst.
i Opgaven, die denzelfden candidaat behelzen, behooren hetzelfde nummer
te hebben, daar de herhaalde voordracht geen invloed uitoefent op den
1 loop der verkiezing.
j De lijst, waarvan alinea 2 melding maakt, strekt tot grondslag voor het
` ï opmaken van den uitslag der verkiezing of wijst de candidaten aan waar-
§ over de stemming zal plaats grijpen. Vorm en inrichting moeten daarom ·
bü algemeenen maatregel van bestuur worden aangewezen.
.4rái/lral 40. Oproeping drie dagen vóór de stemming schijnt thans vol-
doende. Het lange tijdvak, dat artikel 37 der bestaande wet in eenen tijd, _
toen de versnelde middelen van vervoer hier te lande slechts in geringe `
I mate ten dienste stonden, voorschreef, heeft meermalen ten gevolge gehad,
* dat oproepingsbrief en stembiljet bij vele kiezers in het ongereede geraakten.
4 De bepaling van hetgeen de oproepingsbrief moet behelzen en van de
· wijze waarop hij bezorgd zal worden, kan aan een algemeenen maatregel
­ ` van bestuur worden overgelaten. Daardoor zal spoediger met gewijzigde
behoeften der praotijk worden rekening gehouden.
Arti/cel 41. Verschil in duur der stemming naar het jaargetijde, zooals
artikel 41 der bestaande wet bepaalt, brengt den kiezer allicht in verwar-
ring en schijnt onnoodig. De aanvang der stemming is een uur vervroegd.
Meermalen is daarop van onderscheidene zijden aangedrongen.
jlráikelen 43-47. Voor de samenstelling der stembureaux wordt eene
uitbreiding voorgedragen. Behalve de drie leden, waaronder de voorzitter,
V worden ook twee plaatsvervangende leden opgenomen. De bestaande wet
voorziet niet in het geval, dat de leden van het stembureau niet gedurende
den geheelen loop der stemming kunnen aanwezig blijven. Herhaaldelijk is
’ hiervan het bezwaar gevoeld. De onvolledigheid van het stembureau ver-
l