HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 60

JPEG (Deze pagina), 1.03 MB

TIFF (Deze pagina), 8.01 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

.- 50 _.
.· Bovendien laat de wettelijk geregelde candidaatstelling eene aanmerke-
lijke vereenvoudiging in de techniek der verkiezingen toe. Eensdeels kun-
nen op de door de kiezers te gebruiken stembiljetten de namen der candi­ `
. daten, waarover gestemd moet worden, bij voorbaat worden vermeld. Het
verrichten der keuze bepaalt zich dan tot het aanwijzen van de namen der
oandidaten, waarop men zijne keuze bepaalt. Tevens wordt het opnemen
der stemmen door de eenvoudige inrichting der stembiljetten veel verge-
makkelijkt. De candidaatstelling bevordert alzoo den regelmatigen gang der
verkiezing en is dus ook in dit opzicht, in verband met de uitbreiding
van het kiezerspersoneel, eene wezenlijke verbetering. Evenzeer komen de
voordeelen der wettelijk geregelde oandidaatstelling aan het licht, waar de j
wetgever maatregelen moet treffen om het geheim der stemming te ver- .
zekeren. En wat ter bereiking van dit doel door den wetgever kan worden j
verricht, mag stellig niet worden verzuimd. De eandidaatstelling maakt j
· het mogelijk, dat de door den kiezer te verrichten keuze zich kan bepalen l
tot het stellen van een teeken bij de namen der candidaten die hij kiest. j `
De vorm waarin de keuze kan worden verricht, maakt den kiezer alzoo '
volstrekt onkenbaar. De invoering van het zoogenaamde couloir­stelsel is,
ofschoon geen noodzakelijk gevolg van dezen vorm van stemuitbrenging, j
daarvan eene zeer gewenschte aanvulling. VVaar de candidaatstelling be- 1
staat is daaraan dan ook het couloir­stelsel toegevoegd. Het groote nut
van dit laatste zoude stellig voor een goed deel te loor gaan wanneer de l
kiezer verplicht bleef op de thans hier te lande gebruikelijke wijze zijn ,
stembiljet in te vullen. ` f
Daar de oandidaatstelling eene deünitieve keuze kan wezen, terwijl zij J
niet altüd door eene stemming behoeft te worden gevolgd, is het tijdstip
der oandidaatstelling de dag der verkiezing, evenals volgens de bestaande l
wet, de dag der eerste stemming, die evenmin altüd door een herstemming
wordt opgevolgd, als de dag der verkiezing geldt.
De opgaven der candidaten worden in ontvangst genomen door den burge-
meester der gemeente die hoofdplaats is van het kiesdistrict, dat is, de i
gemeente waarnaar het kiesdistrict wordt genoemd e11 waar ook, zoo eene E
stemming noodzakelijk is, het hoofdstembureau zi.tting houdt. .
_ Wanneer eene gemeente meerdere kiesdistricten omvat, zal de burgemeester ‘
de opgaven voor de verschillende districten zonder bezwaar in ontvangst ­ `
kunnen nemen.
Ook in de volgende artikelen is als beginsel aangenomen, dat de uit het " '
burgemeestersambt voortvloeiende bemoeiingen, bij splitsing van gemeenten
in meerdere kiesdistricten, voor deze allen aan den burgemeester blijven «
opgedragen. Practische bezwaren zijn daarvan niet te vreezen, allicht ware A
zulks bij verdeeling dier bemoeiingen wel het geval. .
Voor candidaatstelling moet, wil deze een ernstig karakter bewaren, de
voordracht van een niet te gering aantal kiezers verpliohtend zijn. Een
aantal van ten minste vijftig kiezers schijnt daartoe voldoende en van den ‘
anderen kant weder niet te groot, wanneer men in aanmerking neemt dat ‘
ongeveer aoht duizend kiezers aan de verkiezing voor elke openstaande plaats ‘
kunnen deelnemen. _ •
Om vergeefsche stemmingen of nieuwe verkiezingen zooveel mogelijk te * i
»
­ l