HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 55

JPEG (Deze pagina), 1.05 MB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

i 1
. _ ,55 ..
hebbers van de zee- en landmacht. Bij de jaarlijksche herziening der lüst
zullen alle opgaven, in artikel 3, tweede alinea, tot artikel 9 omschreven,
i op nieuw gedaan, moeten worden geraadpleegd, om over de handhaving
` der op de lijst geplaatste namen te kunnen beslissen.
In de praktijk zullen de gemeentebesturen vóór de eerste samenstelling
van de kiezerslijst, door raadpleging van het gemeentelijk bevolkingsregister,
tijdig kunnen gereedmaken een alphabetisch ingerichte lijst van alle meerder-
jarige mannelijke personen, en zich omtrent hun Nederlanderschap of in-
gezetenschap, waar daarover twijfel bestaat, de noodige inlichtingen kunnen
verschaffen. Die lijst, reeds met den aanvang van het jaar opgemaakt en
tot 15 Januari, overeenkomstig de plaats gegrepen veranderingen bijgewerkt,
kan als legger voor de kiezerslijst dienen. Aan te vullen is zij in de eerste
plaats, na 21 Januari, met de mannelijke meerderjarige personen, waarvan
door de besturen der inrichtingen, die tot het houden van afzonderlijke
bevolkingsregisters verplicht zijn, opgave geschiedt. Daarna behoeft het
opmaken van de kiezerslijst in niets anders te bestaan dan in het doorhalen
der namen van hen, die geene aanvraag om plaatsing op de lijst hebben
ingeleverd en van hen, die zoodanige aanvraag wel hebbende ingeleverd,
blijken van het kiesrecht uitgesloten te zijn, alsmede in het stellen van
V de aanteekeningen van schorsing. Dat deze arbeid vóór 15 Februari, den ‘
dag waarop volgens artikel 14 de kiezerslijst moet worden vastgesteld, be-
hoorlijk kan zijn ten einde gebracht, schgnt niet twijfelachtig. Ten over-
vloede zijn deskundige personen, welke met het opmaken van de tegen-
woordige kiezerslijst zijn belast, daarover geraadpleegd en heeft de Regeering
zich daardoor van de mogelijkheid eener behoorlijke opmaking der kiezers-
lijst, binnen den voorschreven tijd, vergewist. De gemeentebesturen be-
' hoeven trouwens niet in den blinde rond te tasten. Zij vinden in de bij
hen berustende, en van verschillende zijden toegezonden gegevens het ge-
, heele materiaal gereed.
` Mochten al, bij het opmaken van de kiezerslijst, wanneer de gemeente-
` besturen zich voor eene nieuwe taak geplaatst zien, hier en daar moeielijk-
heden zijn te overwinnen, de bij de jaarlijksche herziening te verrichten
arbeid is door artikel 11 tot nog eenvoudiger afmetingen teruggebracht,
daar de bestaande lijst tot grondslag wordt genomen. i
Veilig schijnt daarom te mogen worden aangenomen dat de voorgestelde
regeling, voor zoover de aard der zaak dit toelaat, de werkzaamheden der
gemeentebesturen in dit opzicht niet onaanzienlijk verlicht.
Artikel 13. Schriftelijke mededeeling aan den belanghebbende met opgaaf
van redenen omtrent de weigering eener aanvraag om op de kiezerslijst
geplaatst te worden en omtrent de afvoering van die lijst is wenschelijk.
, Artikel 14. De ter visie legging en verkrijgbaarstelling van de in dit
artikel genoemde bescheiden geeft aan alle belangstellenden gelegenheid om
ï zich te overtuigen ten aanzien van de juiste samenstelling der kiezerslijst.
Met afschrift staat een gewaarmerkte afdruk gelijk. Het schijnt echter on-
noodig zulks opzettelijk i11 de wet te vermelden en telkens te herhalen.
«
I
v .
2 -2
i ?