HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 50

JPEG (Deze pagina), 897.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

- so ­
De voorgestelde redactie wil de mogelijkheid uitsluiten, dat door inspectiën i
van verlofgangers en soortgelijke oproepingen, de bedoelde personen in de
uitoefening van het kiesrecht onnoodig worden belemmerd. -
Arzfikclca 8 en 9. Eischen geene nadere toelichting.
Arti/cel 10. De bestaande kieswet moet, voor zooveel zij betrekking
heeft op de verkiezing der leden van gemeenteraden, gehandhaafd blijven,
totdat de herziening der gemeentewet zal hebben plaats gevonden. ,
Wetsontwerp tot regeling der uitoefening van het kiesrecht.
Dit wetsontwerp omvat de voorschriften, volgens welke hij, die voldoet
aan de voor kiesbevoegdheid door de wet gestelde eischen, tot de uitoefe-
ning van dat recht wordt toegelaten. Het regelt alzoo vooreerst, hoe plaat- `
sing wordt verkregen op de lijsten der kiezers. Vervolgens, op welke wijze
de kiezers bij de vervulling van plaatsen in de Tweede Kamer der Staten-
Generaal en in de Provinciale Staten, van hunnen wil doen blijken.
Bij het ontwerpen der voorgestelde wetsbepalingen is de wenschelijkheid
op den voorgrond gesteld, dat de wet niet onnoodig in bijzonderheden afdale,
maar dat de uitvoering der wettelijke voorschriften, waar mogelijk, worde
overgelaten aan algemeene maatregelen van bestuur.
EERSTE HOOFDSTUK.
Van de kiezerslvysázm.
De door het gemeentebestuur vastgestelde lijst der kiezers is voor de
uitoefening van kiesrecht het uitgangspunt. Alleen wie voorkomt op deze
lijst, kan tot de keuze van vertegenwoordigers medewerken. De wijze waarop
­ de lijst wordt samengesteld en de daarbij in acht te nemen voorschriften,
zullen alzoo den waarborg moeten schenken, dat alle werkelijk kiesbevoegden
daarop eene plaats kunnen verkrijgen en dat daarop geene andere namen
voorkomen dan van hen, die werkelijk kiesbevoegdheid bezitten.
Derhalve zal voor ieder, die meent aan de eischen voor kiesbevoegdheid
te voldoen, de gelegenheid moeten openstaan, om zijne plaatsing op de
kiezerslijst te vragen, zoo noodig bij het hoogere gezag te vorderen. Aan
het gemeentebestuur, dat de aanvragen moeten beoordeelen, zullen alle
daartoe noodige opgaven volledig moeten worden verstrekt. En aan de in-
gezetenen des lan·ds, die allen bij eene rechtvaardige toekenning der kies-
bevoegdheid belang hebben, zal de kennisneming der bescheiden, welke op de
samenstelling der kiezerslijsten van invloed waren en van deze lijsten zelve,
moeten worden verzekerd en het recht om tegen den inhoud der lijsten
bezwaren in te brengen, moeten worden geschonken.
l