HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 846.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.84 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

i
l
i
i 1
li, ONTWERP VAN WET.
E Regeling van de niteïening van het lciesrec/it veer de Tweede
5 Kamer cler Staten- Generaal en ele Provinciale Staten.
j EERSTE HOOFDSTUK.
7 an ele /ciezer.s=l·ystcn.
A11r11<nL 1.
In elke gemeente wordt door het gemeentebestuur eene lijst opgemaakt
van hen, die, voorkomende op de krachtens wettelijk voorschrift aangelegde
en bijgehoudene bevolkingsregisters, op 15 Januari van het jaar der vast-
stelling, bevoegd zijn tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal en van de Provinciale Staten.
De samenstelling en herziening der kiezerslijst geschiedt met inachtneming
j van de volgende bepalingen.
ART. 2.
De lijst vermeldt, in alphabetische volgorde, de namen der kiezers en
verder hunne voornamen, de plaats en dagteekening hunner geboorte, de
dagteekening hunner naturalisatie, zoo die heeft plaats gevonden, en tot
welke verkiezing zij bevoegd zijn.
Is eene gemeente in kiesdistricten of in stemdistricten verdeeld, dan wordt
daarenboven melding gemaakt van de plaats hunner woning op 15 Januari
van het jaar der vaststelling, en van liet kiesdistrict en het stemdistrict,
waartoe zij dientengevolge behooren. ,
De kiezers van wie de plaats der woning niet met zekerheid kan worden
aangewezen, behooren tot het eerste kiesdistrict en tot het stemdistrict,
waarin het hoofdstembureau is gevestigd, of, is in de gemeente geen hoofd-
stembureau gevestigd, tot het eerste stemdistrict der gemeente.
­ De vorm en inrichting der kiezerslijst worden vastgesteld bij algemeenen
maatregel van bestuur. j
ART. J
De besturen van gebouwen, gestiohten en schepen, die krachtens wettelijk
voorschrift tot het houden van bevolkingsregisters zijn verplicht, doen, ieder
voor zooveel hem aangaat, jaarlijks vóór 21 Januari, aan de besturen der
gemeenten waarin zij zijn gevestigd, toekomen eene door hen gewaarmerkte
opgaaf omtrent de volgens deze registers op 15 Januari van hetzelfde jaar
tot die inrichting behoorende mannelijke personen van drie en twintig jaren
of daarboven. De opgaaf bevat de namen, in alphabetische volgorde gesteld, .
l
.... nm. ..._.-