HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 33

JPEG (Deze pagina), 1.09 MB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

I
l
l
... 33 ....
l
Midden- en het Oostelijk Stationseiland en vervolgens door het midden van de
Geldersche kade, de Rechtboomsloot, de Oude Schans en den Rapenburgwal en door
de scheiding tusschen de perceelen Rapenburgerstraat n". 2 en Rapenburg n". 50;
vandaar ove1· het midden van Rapenburg en het Rapenburgerplein in zuidelijke
richting naar het punt, waar de aslijn van de Nieuwe Heerengracht en die van ,
het Entrepótdok elkander snijden en daarna de aslijn van het Entrepötdok en het
f verlengde daarvan volgende tot aan de aslijn van de Nieuwe Lijnbaansgracht;
verder doo1· het midden van de Nieuwe Lijnbaansgracht tot aan de Kazernestraat
en door het midden van die straat tot aan de aslijn van de Buitensingelgracht;
w vervolgens in noordoostelijke richting door het midden van die gracht; en het ver-
lengde daarvan tot waar zij de aslijn der Nieuwe Vaart ontmoet; vandaar die as-
lijn in oostelijke richting volgende tot aan de brug over die vaart in den Ooster-
spoorweg; V9l‘d€l‘ in noordelijke richting langs den Oosterspoorweg tot aan het i
snijpunt met den tweeden noordelijken zijtak van dien spoorweg naar het spoor-
1 wegbassin in de Stads Rietlanden; verder langs dien zijtak en vandaar met eene
raaklijn naar het oostelijk uiteinde der Oostelijke Handelskade en vervolgens over
' het TJ naar het beginpunt.
AMSTERDAM III. - Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen binnen
eene lijn getrokken als volgt: van de Westelüke punt van het zijkanaal naar
Nieuwendam over het IJ naar het oostelijk uiteinde van de Oostelijke Handels-
. kade; vandaar met een raaklijn aan den tweeden noordelijken zijtak van den
Oosterspoorweg naar het spoorwegbassin in de Stads Rietlanden langs dien zijtak
en in zuidelijke richting langs dien spoorweg tot aan het midden van de brug
in dien spoorweg over de Nieuwe Vaart; vandaar in westelijke richting de aslijn
der Nieuwe Vaart volgende tot aan het punt, waar zij het verlengde van de
aslijn der Buitensingelgracht ontmoet; verder dit verlengde en die aslijn volgende
‘_ tot tegenover den doorgang tusschen de Kavalleriekazerne en het Rijksmagazijn
van geneesmiddelen aan de Sarphatistraat; vervolgens door het midden van dien
l doorgang en de Sarphatistraat overstekende tot aan de aslijn der Nieuwe Lijnbaans-
I gracht; vandaar in westelijke richting de aslijn van die gracht en die van de ‘
vl Muidergracht en het verlengde daarvan volgende tot waar zij de aslijn de1· Nieuwe
Heerengracht ontmoet; vervolgens in zuidwestelijke richting door het midden van
5 die gracht, den Binnen-Amstel en den Buiten-Amstel tot aan de grens der ge-
_ meente en vandaar die grens in oostelijke richting volgende tot aan het beginpunt_
AMSTERDAM IV. - Het gedeelte der gemeente Amsterdam, gelegen binnen ;
, eene lijn getrokken als volgt: van het snijpunt der aslijnen van de Geldersche kade xl
, en de Rechtboomsloot over de Nieuwma1·kt door het midden van den Kloveniers- ‘
1 burgwal tot aan de aslijn van den Binnen-Amstel; vervolgens door het midden van
den Binnen­Amstel tot tegenover de Nieuwe Heerengracht; V€1‘dB1' door het midden
·' van die gracht tot waar zij het verlengde van de aslijn der Muidergracht ontmoet;
jl vandaar dit verlengde en die aslijn volgende tot aan het punt, waar die aslijn en
i‘ die der Nieuwe Lijnbaansgracht elkander snijden; verder de aslijn der Nieuwe Lijn-
i baansgracht in noordoostelijke richting volgende tot tegenover den doorgang tusschen
j l de Kavalleriekazerne en het Rijksmagazijn van geneesmiddelen aan de Sarphatistraat;
F vervolgens de Sarphatistraat overstekende, door het midden van dien doorgang tot
‘ aan de aslijn der Buitensingelgracht; vandaar in noordoostelijke richting die aslijn
volgende tot aan het punt, waar zij het verlengde der aslijn van de Kazernestraat
«“ ontmoet; verder dit verlengde en die aslijn volgende, naar het middenpunt van de
" Nieuwe Lijnbaansgracht en langs de aslijn dier gracht tot aan het snijpunt van de
aslijn van het Entrepótdok; ve1·der door het midden van het Entrepótdok tot waar
t 3 ‘j
1
3 l
l
l