HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 26

JPEG (Deze pagina), 841.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

{’
of · ·
{{{·
¤{{ {
- 26 - 2
TWEEDE HOOFDSTUK. _ Y
Van de cJq¢2vam·digcZwz tar L/ëucmlc Iiamer.
{ '
{
{ä ART. 28.
Leden der Tweede Kamer kunnen alleen zijn mannelijke Nederlanders,
{ die niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over hunne
{ goederen hebben verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zijn en den
ouderdom van dertig jaren hebben vervuld.
ART. 29. {
V. De leden der Tweede Kamer worden gekozen in de kiesdistricten, waarin {
C; het Rijk wordt verdeeld, door hen die op de lijst van kiezers voor deze {
Kamer zijn gebracht. {
{ Eene bij deze wet gevoegde tabel regelt de verdeeling des Rijks in kies-
{ districten.
{ In elk district wordt één lid der Kamer gekozen.
ART. 30.
De kiesdistricten worden, na gehoord advies der Gedeputeerde Staten,
{ door den Minister van Binnenlandsche Zaken verdeeld in stemdistricten.
{ In de gemeente welke hoofdplaats is van het kiesdistrict, wordt tegelijker­ {
{ tijd het stemdistrict aangewezen, waarin het hoofdstembureau zitting heeft.
{ De verdeeling geschiedt in dier voege, dat een stemdistrict in den regel _{
{ niet meer dan duizend kiezers en in geen geval meer dan eene gemeente of {
. deelen van eene gemeente bevat. {
{ Ama 31.
{‘ De gewone tijd ter verkiezing der leden van de Tweede Kamer, is de {
{I tweede Dinsdag der maand Juni.
{3 Alsdan wordt voorzien in vervulling van de plaatsen der leden, die met
den volgenden derden Dinsdag van September moeten aftreden.
{ {
j. ART. 32. •
{{ De verkiezing ter vervulling der plaatsen, die door ontslag, overlijden
‘ of om eene andere reden openvallen, geschiedt binnen dertig dagen na
{ dat openvallen.
{ Ingeval van ontbinding der Tweede Kamer geschiedt de verkiezing van
{ de leden der nieuwe Kamer binnen veertig dagen na de dagteekening van
{ het besluit tot ontbinding. {
ART. as.
De Minister van Binnenlandsche Zaken bepaalt, ter vervulling eener `
tusschentijds in de Tweede Kamer openvallende plaats, den dag der ver-
;. kiezing. {
_ Hij bepaalt vóór elke verkiezing voor leden van de Tweede Kamer, de {
{‘ dagen waarop, zoo noodig, de stemming en de herstemming zullen geschieden. ‘
{ De stemming en de herstemming geschieden in alle stemdistricten van {
{C het kiesdistrict op denzelfden dag. · {
{ { ‘
{ .
{ ‘
- {1 {