HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 924.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

Tlhwaualg l vr-­ m»•·z»=>¤•«.»»..
vinden te behooren, met waarmerking der wijzigingen door den voorzitter
· en den griüier. ·
i . De beslissing van Gedeputeerde Staten is met redenen omkleed en wordt
in haar geheel op de provinciale griffie voor een ieder ter inzage nederge­
' legd en in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar gesteld. Gede~
puteerde Staten doen hiervan openbare kennisgeving en deelen tegelijkertijd
de beslissing, is daarbij wijziging van de lijst bevolen, schriftelijk mede
aan hem wien de wijziging betreft. Gelijke mededeeling geschiedt, wanneer
het verzoek om verbetering geheel of ten deele niet is toegewezen, aan
den verzoeker, zoo de gevraagde verbetering van de lijst hem zelven betrof.
Aar. 12.
l Met 8 Juni wordt de nieuwe lijst van kracht en treedt zij in de plaats
l van de bestaande.
i Na dien tijd· kan zij alleen tengevolge van rechterlijke uitspraken, welke
wijziging van de lijst bevelen, worden gewijzigd.
T Airr. 13.
i Gedeputeerde Staten doen de van kracht gewordene lijst op nieuw plaatsen
in de Nederlandsche Staatscourant; zenden dadelijk afschrift der lijst aan den
Minister van Binnenlandsche Zaken; doen haar op de provinciale griffie
voor een ieder ter inzage nederleggen en in afschrift, tegen betaling der
Nb kosten, verkrijgbaar stellen.
ART. 14.
l Gedurende acht dagen, te rekenen van den dag der in artikel 11 voor-
geschreven kennisgeving, kan door een ieder en elk wettig bestaand lichaam,
`_ i tot welks bepaalden werkkring het behoort, die niet in de door Gedepu­ l
, teerde Staten genomene beslissing berusten, de zaak bij een met redenen j
omkleed en onderteekend verzoekschrift, vergezeld van de bewijsstukken
en van een afschrift der beslissing van Gedeputeerde Staten, worden onder-
h worpen aan de uitspraak der arrondissements­rechtbank binnen wier ressort
· de lijst is opgemaakt.
Bij de behandeling van dit verzoekschrift worden, ook in cassatie, de ­
bepalingen in acht genomen, voor de behandeling der verzoekschriften tot
verbetering der kiezerslijst voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten
voorgeschreven. _
` ART. 15. j
De rechterlijke uitspraken, in kracht van gewijsde gegaan, welke ver- E
betering van de lijst bevelen, worden door den ambtenaar van het Openbaar
Ministerie bij het rechtscollege dat de einduitspraak deed, medegedeeld aan -'
i Gedeputeerde Staten der provincie, wier lijst zij betreffen. è
Overeenkomstig deze rechterlijke uitspraak wordt de lijst verbeterd, met
j aanteekening van de rechterlijke uitspraak, waarvan de wijziging een gevolg
_ is, en met waarmerking door den voorzitter van Gedeputeerde Staten en
den griffier. i
xl
l
l