HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 22

JPEG (Deze pagina), 862.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

(f狼«c~~¤·· ·~·"'*v"""·­v­. =««r~-».­~- •­­·-···t-·-~­--· ·¤¢,·­«~­­­­­v·· -«»•··-<¤­-­~­··­­·»-s«­·~·­···..¤nwe»«­«¤-vu­».«~·:·<¢»~-««­­••~a•­~»­~·;a¤=·«»«»-4•»«•¢«~·­­·~•««~·­.~«~«~·¢»·­•~»•­-«g-·•­•T­•­­·­~•­­••~­•..·•»­«.,••·­•­­«­•.•­~•­«I·• »­··•­.•-­¤­•«»J:•.
Ii
[ _ è' ""
M onder een ander kantoor dan dat hunner woonplaats. in de Rijks directe
belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór 15 Maart te doen blijken. ‘
li Aar. 5.
Ik Gedeputeerde Staten brengen op de lijst zoodanig getal personen, binnen
j de provincie wonende, dat op iedere vijftienhonderd inwoners der provincie
j één tot lid der Eerste Kamer uit dezen hoofde verkiesbaar zij.
, ART. 6.
5 De lijst vermeldt in alphabetische volgorde de namen der hoogstaange­
‘ slagenen en verder hunne voornamen, de plaats en dagteekening hunner
V geboorte, de dagteekening hunner naturalisatie, zoo die heeft plaats gevonden,
het bedrag waarvoor zij in elke belasting afzonderlijk zijn aangeslagen en l
l waar de aanslag is geschied.
jl De vorm en inrichting der lijst worden vastgesteld bij algemeenen maat-
jj regel van bestuur.
j Aar. 7. E ;
De lijst wordt uiterlijk op den laatsten April door Gedeputeerde Staten i
vastgesteld, daarna dadelijk geplaatst in de Nederlandse/zc Staatscourant en ‘
, tot en met 21 Mei voor een ieder op de provinciale griliie ter inzage neder-
i gelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten, verkrijgbaar gesteld.
1 ­ ART. 8. rb
i Tot en met 15 Mei is een ieder en elk wettig bestaand lichaam, tot welks
l bepaalden werkkring het behoort, bevoegd bij Gedeputeerde Staten verbe-
,. tering van de lijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in strijd l
met deze wet, daarop voorkomt, niet voorkomt of niet behoorlijk voorkomt.
l " i
[ ART. 9. ‘
ä Indien het verzoek om verbetering van de lijst een ander persoon dan
i den verzoeker betreft, wordt die andere persoon door of van wege Gedepu- j
l teerde Staten, binnen vier en twintig uur, schriftelijk met het verzoek en
` de gronden van het verzoek in kennis gesteld.
ART. 10.
De verzoeken om verbetering van de lijst worden, met de noodige be-
wijsstukken, dadelijk tot en met 21 Mei, voor een ieder op de provinciale
, griiiie ter inzage nedergelegd en in afschrift, tegen betaling der kosten,
verk1·ijgbaar gesteld. «
l Een ieder en elk wettig bestaand lichaam, tot welks bepaalden werkkring
het behoort, is tot tegenspraak van het verzoek bevoegd.
De tegenspraak wordt aan Gedeputeerde Staten schriftelijk en uiterlijk
den 21sten Mei ingediend. .
i Aar. 11.
Na 21 Mei, doch vóór 8 Juni, beslissen Gedeputeerde Staten over de _
' verzoeken om verbetering van de lijst. Zij verbeteren de lijst, zooals zij