HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 21

JPEG (Deze pagina), 828.38 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

ONTWERP VAN WET.
Regeling van ele benoeming en van cle ajifrecling cler '
ajgevaarcligclen ter Eerste en Tweecle Kamer eler Staten- Generaal.
h EERSTE HOOFDSTUK.
Van ele afgevaartligden ter Eerste Kamer.
i ARTIl(EL 1.
Leden der Eerste Kamer kunnen alleen zijn mannelijke Nederlanders, die
niet bij rechterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over hunne
goederen hebben verloren, noch van de verkiesbaarheid ontzet zijn, den
ouderdom van dertig jaren vervuld hebben en of behooren tot de hoogst-
aangeslagenen in de Rijks directe belastingen of één of meer hooge en ge-
wichtige openbare betrekkingen, door de wet aangewezen, bekleeden of
bekleed hebben.
` Deze wet houdt voor Nederlander, die het is volgens de wet, verklarende
wie Nederlanders zijn.
Ama 2.
In elke provincie wordt door Gedeputeerde Staten eene lijst opgemaakt, l
hen aanwijzende, die in de op het oogenblik van het vaststellen der lijst
tot den loopenden dienst behoorende kohieren, in de Rijks directe belas-
tingen, zoo in opcenten als in hoofdsom, het hoogst zijn aangeslagen. j
E Aar. 3.
De bewijsmiddelen voor het bestaan van den aanslag zijn het aanslagbiljet ij
en een uittreksel uit de kohieren der Rijks directe belastingen.
_ De aanslag der vrouw in de Rijks directe belastingen wordt beschouwd
als staande ten name van haren man, die van minderjarige kinderen als
_ staande ten name van hunnen vader, voor zooveel betreft de goederen,
waarvan hij het vruchtgenot heeft.
jl Aar. 4.
, Het opmaken der lijst geschiedt jaarlijks, naar aanleiding der jaarlijks
l vóór 15 Maart aan Gedeputeerde Staten, door de ontvangers der Rijks directe ‘,
belastingen en der registratie en domeinen in te zenden, door hen gewaar- 1,
merkte opgaven, waarin elke belastingschuldige op hunne tot den loopenden
j dienst behoorende kohieren voorkomende en het bedrag waarvoor hij in elke
è belasting afzonderlijk is aangeslagen, wordt aangewezen.
I G d t d S . . _ . _. . I I
ï e epu eer e taten noodigen de inwoners der p10V1D<,1G uit, om, zoo zij j,
l
ç i
l x
j l
i ' l
ri ll