HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 20

JPEG (Deze pagina), 808.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

- 20 - H A
Door de in het lokaal aanwezige kiezers kunnen bezwaren worden in- ;
gebracht.
Zij worden in het proces­verbaal der zitting opgenomen. j
ART. 80.
Het hoofdstembureau kan, wanneer bij het opmaken van den uitslag der
verkiezing bezwaren rijzen, welke daartoe naar zijn oordeel aanleiding geven,
eene nieuwe opneming der stembiljetten bevelen.
Het neemt daartoe een met redenen omkleed besluit. Het gaat alsdan
onmiddellijk tot deze opneming over. Het is bevoegd daartoe de verzegelde
pakken te openen en den inhoud te vergelijken met de processen-verbaal
der stembureaux.
Bij deze opneming worden de voorschriften gevolgd der artikelen 69-77
eerste zinsnede.
E ART. 81.
De vorm en inrichting der in artikelen 67, 76 en 80 bedoelde processen-
verbaal worden vastgesteld bij algemeenen maatregel van bestuur.
l
i ART; 82.
Terstond nadat de uitslag der verkiezing is vastgesteld wordt het daarvan
opgemaakte proces­verbaal, met de processen-verbaal der stembureaux en
H de overeenkomstig de artikelen 69 en 76 verzegelde pakken, ingezonden
aan het gemeentebestuur der hoofdplaats van het kiesdistriot.
j ART. 83.
Het gemeentebestuur bewaart het proces-verbaal en doet afschrift daar-
van terstond aanplakken en ter secretarie voor een ieder ter inzage neder-
F leggen. Het bewaart de processen-verbaal der stembureaux en de verzegelde
j pakken een jaar en vernietigt ze vervolgens.
* Van deze vernietiging wordt proces­verbaal opgemaakt.
ART. 84. l
= De wet van 4 Juli 1850 (Staatsblad no. 37), gewijzigd bij artikel VH van
de Additioneele artikelen der Grondwet en door de wet van 30 December
1887 (Staatsblad n°. 257), vervalt voor zooverre zij de uitoefening regelt van
het kiesrecht voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Provinciale _
Staten. ' Z
, Zij blijft ten aanzien der uitoefening van het kiesrecht voor de gemeente- F
· raden van kracht, zoolang daaromtrent niet nader bij de wet, regelende de
samenstelling, inrichting en bevoegdheid der gemeentebesturen, zal zijn `f
. voorzien. t
V l
t V E
l
E
l
A