HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 19

JPEG (Deze pagina), 878.47 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

T____vM_v~"" ( Y
j ­ 19 -­ ~
, Am. 74.
H Het stembureau beslist over de waarde van het stembiljet en van de
i uitgebrachte stem, terstond nadat het biljet is geopend.
De voorzitter maakt de redenen van twijfel en de beslissing onmiddellijk 4
bekend. Van een en ander geschiedt aanteekening in het proces­verbaal
der stemming.
i ART. 75.
Terstond nadat alle stembiljetten zijn geopend en de daarop uitgebrachte
stemmen opgenomen, maakt de voorzitter van het stembureau het getal
der geldig uitgebrachte stemmen bekend, dat in het geheel en dat op elk
der candidaten is uitgebracht.
Ama 76.
Daarop worden de geopende, zoowel de geldige als de van onwaarde ver-
klaarde stembiljetten, elk afzonderlijk in een verzegeld papier gesloten.
De verzegeling in de artikelen 67, 69 en in dit artikel voorgeschreven,
wordt geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur.
Vervolgens wordt aanstonds proces­verbaal opgemaakt van de gehouden
stemming.
Ama 77.
i Het proces-verbaal der stemming wordt door alle leden van het stem-
bureau geteekend. Het wordt met de verzegelde pakken, in artikelen 69 .
en 76 bedoeld, door het jongste lid van het stembureau, zoo dit niet is
het hoofdstembureau van het kiesdistrict, onmiddellijk naar den voorzitter ~
van het hoofdstembureau overgebracht.
ART. 78.
Zoodra het hoofdstembureau van het kiesdistrict in het bezit is van alle
processen-verbaal der stembureaux in het district, houdt het in zijn stem- r
lokaal een zitting tot het vaststellen van den uitslag der verkiezing.
Zijn niet alle processen­verbaal des namiddags vóór negen uur ingeleverd
bij den voorzitter van het hoofdstembureau, dan heeft deze zitting plaats ·
op den volgenden dag des voormiddags te negen uren.
Kunnen de processen-verbaal alsdan nog niet alle naar den zetel van het
hoofdstembureau zijn overgebracht, dan wordt de zitting door den Koning, "
k bij een met redenen omkleed besluit, tot een volgenden dag verdaagd.
E De artikelen 65 en 66 zijn op deze zitting toepasselijk
< ART. 79.
De voorzitter van het hoofdstembureau maakt in de bij artikel 78 voor- ii
geschreven zitting het getal bekend der bij elk stembureau in het geheel
en op elken candidaat uitgebrachte geldige stemmen, nietige of van on- .
waarde verklaarde stemmen of stembiljetten en vervolgens den dienover· {
eenkomstig vastgestelden uitslag der verkiezing.
2
ll ‘/nz; al