HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 873.88 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

ir `··· ·`·"~~··‘#···~· ··~· ·~···· -~·~-·~···~~-»·--­­­-4--­-¥­-­· ­­­< -­ ·»­· N-­·· ­·­»~ ­­·»·.......~..-:..~.;-.;....m-..`..,...z......i...L.,,.._,,_?r.,___ . ,_,___________S_,__,_~~_,__vA
. - 18 _ .
Aar. 69. .
Zoodra de in artikel 41 of 68 voor de stemming bepaalde tijd verstreken 1
is, wordt dit door den voorzitter van het stembureau aangekondigd en i
worden alleen de op het oogenblik dezer aankondiging in het stemlokaal
aanwezige kiezers nog tot de stemming toegelaten.
Nadat de stemming is afgeloopen wordt het aantal kiezers dat volgens
. de daarvan gehouden aanteekening aan de verkiezing heeft deelgenomen,
en het aantal der niet gebruikte en der teruggegeven stembiljetten opge-
maakt en aan de aanwezige kiezers bekend gemaakt. Daarop wordt de
kiezerslijst door het stembureau, met opgave van het aantal der daarop
gestelde paraphen gewaarmerkt en worden, zoowel deze lijst, als de niet
gebruikte en teruggegeven stembiljetten elk afzonderlijk in een verzegeld
papier gesloten.
· Aar. 70.
Onmiddellijk na de in artikel 69 voorgeschreven bekendmaking en ver-
zegeling wordt de stembus geopend. '
De stembiljetten worden dooreen gemengd, geteld en vergeleken met het
getal der kiezers, die aan de stemming hebben deelgenomen.
Ama 71.
De voorzitter opent ag stembiljetten. Hij deelt, na opening van elk biljet,
den naam mede van den candidaat of de candidaten op wie een geldige i
stem is uitgebracht.
De oudste der leden van het stembureau ziet het stembiljet na. De beide
leden van het bureau houden aanteekening van elke uitgebrachte stem.
_ Aar. 72. ·
Van onwaarde zijn andere stembiljetten dan die, welke volgens deze wet
en de tot hare uitvoering gegeven voorschriften mogen worden gebruikt;
de stembiljetten waarop geen der candidaten is gekozen; die eene aandui-
ding van den kiezer bevatten; of die niet voorzien zijn van den voorge-
schreven stempel.
De namen van andere personen dan die, waarover de stemming geschiedt,
en de aanwijzing van eenen candidaat op eene andere wijze, dan is voor-
geschreven in den in artikel 60 bedoelden algemeenen maatregel van be-
stuur, zijn nietig. `
Alle deze omstandigheden worden door den voorzitter van het stembureau j
bekend gemaakt. Zij worden in het proces­verbaal der stemming vermeld. i
Aar. 73. <
Wijst het stembiljet meer candidaten als gekozen aan, dan plaatsen te
vervullen zijn, dan komen alleen in aanmerking de naam of namen van
hen die het hoogst op de candidatenlijst zijn geplaatst. Hiervan wordtmede- ·
deeling gedaan door den voorzitter van het stembureau en in het proces-
verbaal der stemming.
-. _ r . . . .... il