HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 950.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

_ - 17 ­-
de stemming niet opvolgt, wordt niet tot de stembus toegelaten en is ver-
plicht het stembiljet, zoo hem dit reeds overhandigd is, terug te geven.
De kiezer, die, tot de stembus toegelaten, weigert het stembiljet in de
bus te steken, is eveneens verplicht dit terug te geven.
De kiezer, die niet voldoet aan de bij de vorige zinsneden opgelegde ver-
plichting tot teruggave. wordt gestraft met eene geldboete van ten hoogste
drie honderd gulden, of hechtenis van ten hoogste twaalf dagen.
De teruggegeven stembiljetten worden door het stembureau onmiddellijk
onbruikbaar gemaakt, op de wijze, bij algemeenen maatregel van bestuur
te bepalen.
Amin 65.
Gedurende den tijd, dat het stembureau zitting houdt, zijn de kiezers
bevoegd in het stemlokaal te vertoeven, voor zoover de orde er niet door
wordt belemmerd. A
De kiezers, die geen krijgslieden zijn, verschijnen daar ongewapend.
De in het stemlokaal aanwezige kiezers kunnen, zoo de stemming niet
overeenkomstig de wet geschiedt, bezwaren inbrengen. Hiervan wordt door
het stembureau in het proces­verbaal der stemming melding gemaakt.
Aar. 66.
De voorzitter van het stembureau is belast met de handhaving der orde
_ in het stemlokaal. i
Niet dan op zijne vordering en alleen tot bedwang van wanorde, mag
eenige gewapende macht in het kieslokaal of zijne toegangen worden ge-
plaatst. De burgerlijke en militaire autoriteiten zijn gehouden aan eene
daartoe door den voorzitter van het stembureau gedane vordering te voldoen.
Aar. 67. ,
Bevindt het stembureau, dat wanorde in het stemlokaal of zijne toe- j
gangen den behoorlijken voortgang der stemming onmogelijk maakt, dan f
wordt dit door den voorzitter verklaard. De stemming wordt daarop aan- `
. stonds geschorst en tot den volgenden dag, of, is deze een Zondag, tot den
daarop volgenden dag, des voormiddags te acht uren verdaagd. {
De stembus wordt onmiddellijk, in tegenwoordigheid der in het stemlokaal
[ aanwezige kiezers, gesloten en verzegeld. _ j
Het proces-verbaal der gehoudene zitting wordt daarna opgemaakt en
evenals de sleutels, de niet gebruikte, de ieruggegeven stembiljetten en de r
kiezerslijst, elk afzonderlijk in een verzegeld papier gesloten. Van alle deze l
verrichtingen wordt door het stembureau in het proces-verbaal melding ‘ «
i gemaakt.
Aivr. 68. o
Onmiddellijk na onderteekening van het aan het slot van het vorige ar- j
tikel bedoelde proces­verbaal, wordt dit met de stembus en de verzegelde j
E pakken, door den voorzitter van het stembureau, zoo hij de burgemeester ’
j is, in bewaring genomen en anders aan den burgemeester ter bewaring .
[ · overgebracht. Deze levert alles op den dag waarop de stemming wordt her- l
lj vat, vóór den aanvang der stemming, op nieuw aan het stembureau in.
j De hervatte stemming duurt tot des namiddags vijf uren. l
1 2
l ‘
7