HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 15

JPEG (Deze pagina), 880.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

._ 15 _
en algemeene maatregelen van bestuur, die op de verkiezing betrekking
hebben, en de kiezerslijst.
Am. 50.
De tafel is zoodanig geplaatst, dat de kiezers de verrichtingen van het
bureau kunnen gadeslaan.
ART. 51.
Nevens of op die tafel staat de stembus, vervaardigd naar het bij alge-
meenen maatregel van bestuur daarvoor vast te stellen model en gesloten
met twee verschillende sleutels, waarvan de eene onder den voorzitter, de
andere onder het oudste lid berust.
ART. 52.
Buiten de ruimte voor het publiek bestemd , zijn in het stemlokaal meerdere,
geheel van elkander afgescheidene lessenaars geplaatst, waarvan de toegang
zichtbaar is voor het stembureau en voor het publiek, en aan elken waar-
van de invulling van het stembiljet in het geheim kan geschieden.
De verdere inrichting van het stemlokaal, het aantal, de plaatsing en de
inrichting der lessenaars, worden bij algemeenen maatregel van bestuur
geregeld.
ART. 53.
Q De burgemeester der gemeente, die hoofdplaats is van het kiesdistrict,
t draagt zorg, dat stembiljetten tot een met twintig ten honderd van het
getal der kiesbevoegden in het district vermeerderd aantal, tijdig worden
in gereedheid gebracht en in eene, aan het aantal der kiezers in elke ge-
meente evenredige, hoeveelheid aan de burgemeesters der gemeenten van
het kiesdistrict, zoo dit meerdere gemeenten omvat, worden toegezonden
in een verzegeld pak, waarop het aantal der zich daarin bevindende bil-
jetten is vermeld. Geene andere stembiljetten mogen bij de stemming wor-
den gebruikt. i
Amx 54. J
De burgemeester draagt zorg, dat vóór den aanvang der stemming bij elk
stembureau in zijne gemeente aanwezig zijn stembiljetten tot een met twintig
ten honderd van het getal der kiesbevoegden in het stemdistrict vermeerderd
aantal. Deze biljetten worden aan het bureau toegezonden in een verzegeld i
pak, waarop het aantal der zich daarin bevindende biljetten is vermeld.
ART. 55. ‘ ,
Op het stembiljet zijn aan de eene zijde de namen gedrukt der candidaten ,
waarover de stemming geschiedt; aan de keerzijde is de handteekening van
den burgemeester der hoofdplaats van het kiesdistrict gestempeld. l
De verdere inrichting van het stembiljet wordt geregeld bij algemeenen i
maatregel van bestuur.
Airr. 56. .
Bij den aanvang der stemming, alvorens iemand tot deelneming daaraan
wordt toegelaten, opent het stembureau het pak met stembiljetten, telt de Q
(
.4