HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 873.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

| - 13 ­
kiezers, die haar hebben onderteekend. De oandidaat kan daarbij tegen-
l Woordig zijn.
i De burgemeester stelt ten spoedigste een bewijs van ontvangst ter hand
; aan de kiezers, die de opgaven inleveren.
j Voldoet de opgave niet aan de door of krachtens deze wet gegeven voor-
‘« schriften, of rijst er bij den burgemeester tegen de daaronder gestelde
§ handteekeningen bezwaar, dan wordt daarvan, met mededeeling van de
il redenen, in het bewijs van ontvangst melding gemaakt.
i De burgemeester doet de bij hem ingeleverde opgaven zoo spoedig mogelijk
`j door aanplakking openbaar maken. Hij doet haar op de secretarie der ge-
t meente in afschrift voor een ieder ter inzage nederleggen en tegen betaling
der kosten, daarvan afschriften verkrijgbaar stellen.
_ ART. 39.
~ l De overeenkomstig artikel 36 ingeleverde opgaven van candidaten worden,
naar de volgorde waarin zij bij den burgemeester zijn ingeleverd, door hem
I genummerd. Meerdere opgaven van denzelfden oandidaat verkrijgen hetzelfde
F nummer als de eerst ingediende dezer opgaven.
j Onder het nummer der opgaven worden de namen en voornamen der
I candidaten door den burgemeester op eene lijst gebracht. Op deze lijst wordt
h i aanteekening gehouden van de door den burgemeester, overeenkomstig ar-
j tikel 38, derde lid, gemaakte opmerkingen.
j De vorm en de inrichting dezer lijst worden vastgesteld bij algemeenen
. maatregel van bestuur.
ART. 40.
Q Ten minste drie dagen vóór den tot stemming bepaalden tijd ontvangt
elk kiezer, die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, van den burge-
meester der gemeente op welker kiezerslijst hij voorkomt, eene oproeping
voor de stemming.
De vorm en de wijze van oproeping worden bij algemeenen maatregel
van bestuur vastgesteld.
ART. 41. I
l
De stemming vangt aan des morgens te acht uren en duurt tot des na-
middags te vijf uren. .
ART. 42. A
De stemming geschiedt ten overstaan van het stembureau in het voor X
iederen kiezer op de kiezerslijst aangewezen stemdistrict. i
ART. 43.
In elk stemdistrict is een stembureau.
Elk stembureau bestaat uit drie leden, waarvan één voorzitter is. Boven- i
i dien worden daarin minstens twee plaatsvervangende leden benoemd.
ART. 44. f
De Raad der gemeente, waarin het zitting houdt, benoemt de leden en
de plaatsvervangende leden van het stembureau uit zijn midden.
L
i
l F”