HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 833.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.82 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

_. 12 _ i
ART. 32. .
Indien er geene wederpartij is, of deze niet heeft geantwoord, komen de ä
in artikel 35 niet bedoelde kosten, zoo het verzoek wordt toegestaan, ten
laste van den Staat of van de provincie, naar gelang de zaak het kiesrecht j
voor de benoeming der leden van de Tweede Kamer der Staten­Generaal ‘«
i of van de Provinciale Staten heeft betroffen. _ l
Aar. 34.
De rechterlijke uitspraken, in kracht van gewijsde gegaan, welke wijziging j
van de kiezerslijst bevelen, worden door den ambtenaar van het Openbaar ‘
Ministerie bij het rechtscollege, dat de einduitspraak deed, medegedeeld
aan het bestuur van de gemeente welker kiezerslijst daardoor wijziging
behoeft.
Overeenkomstig deze rechterlijke uitspraken wordt de kiezerslijst gewijzigd, ­ l
met aanteekening van de rechterlijke uitspraak waarvan de wijziging een
gevolg is en met waarmerking door den burgemeester en den secretaris.
l
ART. 35. ' {
De in de vorige artikelen bedoelde verzoekschriften, stukken, voor de _ l
rechtsvordering benoodigd, beslissingen, uitspraken en kennisgevingen zijn _
vrij van zegel-, griffie- en registratiekosten. i
De mededeelingen en kennisgevingen in de artikelen 13, 16, 18, 20 be- ­
doeld, geschieden bij aangeteekenden brief.
TWEEDE HOOFDSTUK. ,
Van izet kiezen. I
ART. 36. ..
Op den dag der verkiezing kunnen door de kiezers bij den burgemeester
der gemeente, die hoofdplaats is van het kiesdistrict, van des voormiddags
negen uur tot des namiddags vier uur, opgaven van candidaten worden
ingeleverd.
Deze opgaven moeten, om in aanmerking te komen, door ten minste vijftig
kiezers, bevoegd tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering
geschiedt, zijn onderteekend en de verklaring inhouden van den gestelden
candidaat, dat hij zich voor de te vervullen plaats beschikbaar stelt, of van
die verklaring vergezeld gaan.
De vorm ende inrichting der opgave en verklaring worden vastgesteld
bij algemeenen maatregel van bestuur. Deze wijst tevens aan den tijd en de
plaats, waarop formulieren kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar moeten zijn.
ART. 37.
Candidaat kan zijn ieder, die verkiesbaar is voor de vergadering, waarin _
eene plaats moet worden vervuld, tenzij hij reeds van die vergadering lid
is en niet in zijn aftreding moet worden voorzien.
Aivr. 38.
De inlevering der opgave eschiedt persoonlijk door een of meer der
ä
c c . , l