HomeDe wetsontwerpen tot regeling van het kiesrecht, zoals zij bij Kon. Boodschap van 20 September 1892 bij de Staten-Generaal zijn Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 867.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 67.81 MB

7,.. Y - . . .1,. .`~.‘.` '§,.;IQ...;Q. .'.v ..n.;_;;Q;;;.T;;.I.;§Q;...l..';,ll;;;;l;;Q;..£;.§;;;Ilr;.Q.iI_i_.f;§;-;.n.W "
H . -­- 10 -
H schorsing bezwaard, tegen deze aanteekening, binnen acht dagen na ont-
vangst der mededeeling, herstel verzoeken bij den gemeenteraad, die j
daaromtrent zoo spoedig mogelijk beslist. De bepalingen van artikel 18 zijn
hierbij van toepassing.
(
Anw. 21. i ‘
Gedurende acht dagen, te rekenen van den dag der in artikelen 18 en
20 voorgeschreven kennisgeving kan door een ieder en door elk wettig be- {
staand lichaam, tot welks bepaalden werkkring dit behoort, die niet in de _
door den gemeenteraad genomene beslissing berusten, de zaak bij een met
redenen omkleed verzoek , vergezeld van de bewijsstukken en van een afschrift
der beslissing van den gemeenteraad, worden onderworpen aan de uitspraak §
der arrondissements-rechtbank, binnen wier ressort de lijst is opgemaakt.
·i Partijen zijn niet gehouden zich van de tusschenkomst van procureurs E
te bedienen. [
Aar. 22. y .
i De verzoeker laat zijn verzoekschrift, met afschrift der bewijsstukken en
der beslissing van den gemeenteraad, binnen driemaal vier en twintig uren ‘ · .
na de indiening beteekenen aan hen, die bij het verzoek aan den gemeente- ‘
raad partijen zijn geweest. Hij doet het exploit van beteekening ter griffie
der arrondissements-rechtbank nederleggen. .,
. z.
. Am?. 23. i
De wederpartij kan binnen acht dagen eene memorie van antwoord aan
2 de rechtbank indienen, met overlegging van bewijsstukken.
ART. 24.
1 Binnen drie dagen na afioop van laatstgemelden termijn, brengt het open- ­
t baar ministerie zijne conclusie ter terechtzitting uit. De rechtbank doet daarna ,
mede ter terechtzitting, binnen vijf dagen uitspraak.
• ART. 25.
j De vernietiging van de ten gevolge van artikelen 21 tot 24 gedane uit-
spraak der rechtbank kan, doch alleen wegens schending of verkeerde toe-
passing der wet, gevraagd worden aan den Hoogen Raad, door ieder, die ~
bij die uitspraak partij is geweest. `
j Aar. 26.
1 Hij legt daartoe, binnen veertien dagen na den dag, waarop het vonnis
* der arrondissements-rechtbank is uitgesproken, ter griflie van den Hoogen
Raad een verzoekschrift neer, waarin zijne gronden en eisch tot cassatie
worden ontvouwd, met aanwijzing der wetsbepalingen, welke men beweert
te zijn geschonden of verkeerdelijk toegepast.
Hij legt daarbij over een afschrift van het vonnis waarvan zij de ver-
nietiging verlangt, en de bewijsstukken, die hij voor de rechtbank heeft
gebruikt; geene andere.
l
hi · l Y, Y