HomeProgressief liberalismePagina 8

JPEG (Deze pagina), 794.03 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

< 6 > l
tradictio in terminis" conservatieve liberalen tracht uit te
drukken. ,
Zoo zou ik nog meer woorden kunnen noemen, waardoor
A sprekers en schrijvers de groepen van, of de stroomingen
in de liberale staatkundige partij, in den laatsten tijd, ,
I trachten te kenmerken. Mijn doel is evenwel, uwe aandacht j
meer in het bijzonder te vestigen op twee signalementen
der liberale staatkunde,van jongen datum, en die mij toe- j ·
° schijnen in het politieke tüdperk, dat thans doorleven, j
van meer dan gewone beteekenis te zijn. sê
h Ik heb het oog op het ontwerp­manifest der >> liberale NL
j Unie" van 5 Maart l.l., en op de >>voordracht" getiteld: jj
de radicalen tegenover de sociaalwlemocratische partü uitgeä i
sproken door Mr. M. W. F. TREUB, op 26 Januari 1891. ;
In het eerstgenoemde geschrift wordt gesproken van i
» waarlijk liberale staatkunde". In de inleiding leest men s
j daaromtrent het volgende: >>bedriegen niet alle teekenen,
dan wendt het land zich af van partijen die getoond hebben j
j zijne behoeften niet te begrijpen, veel minder die te kunnen l
t bevredigen; dan verlangt het niet anders da11 zijn vertrouwen t
W te hergeven aan eene waarlük librale staatkunde". Wat l
het manifest met de laatste bedoelt, wordt in het uitge- {
werkte programma nader aangewezen, Het zal zoo aanstonds ;2
onderwerp onzer beschouwing uitmaken; maar reeds nu gg
wensch ik er de vrijheid aan te ontleenen om Mr. TREUB I
tot de liberalen te rekenen. Voor de groep, door hem
vertegenwoordigd, is dan evenwel alweder een nieuw épi­ W
theton noodig; lwant die groep wordt bij voorkeur aange- 1
duid door het woord >> radicalen". De leden van »Burger­ `
plicht" gaven aanleiding dat die benaming door de jongere j
vereeniging »Amsterdam", aanvaard werd, ongeveer als die
van >>geuzen’° door onze voorvaderen; al was de bedoeling
in geen geval: een eeretitel te geven, en ofschoon de twee
‘ gevallen overigens weinig met elkander gemeen hebben. j
Mr. Teams heeft het ons echter moeielük gemaakt van
>>racZicale liberalen" te spreken. Op bladz. 6 van zijn ge- {
i