HomeProgressief liberalismePagina 7

JPEG (Deze pagina), 704.67 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

g F
çir
‘ i
{ ;
ri
j ä
lp,
{ JZ- Já
j _i_ ·/tf>ó`J90_,;i’ >
.. .. ` ·· Y"? Sri:- ` l
E; Het aantal bijvoegelrjke naamwoorden, waardoor ·me1i·deJ/ j
»%~· Vrijzinnige richting op het gebied der staatkunde, in ver-
eerenden of wel in af keurenden zin, nu en dan kenmerkt,
is groot. ·
Q Onlangs kon men, in >>de Amsterdammer", na de rede- i
ik voeringen der Heeren Gleichman en de Beaufort in verga­ l
' deringen van kiesvereenigingen te Amsterdam, lezen: dat
de twee genoemde H. H. typen waren van /coninklä/ce libe-
ralen. Die groep stond "dan, volgens dat dagblad, tegenover
de burgerläke liberalen. De kenmerken der laatste werden
niet nauwkeurig aangegeven; misschien wel omdat de
tegenstelling minder gelukkig moet genoemd worden. Men
, zou toch eerder verwacht hebben tegenover komfnklylce p
liberalen te hooren van republi/ceinsche of democratische of ‘
i_ iets dergelijks; waardoor wij dan eveneens een nieuw épi- '
theton voor een zekere groep van aanhangers der vrijzinnige 4
p staatkunde zouden verkregen hebben. j
vè Het is bekend dat verder doctwinawe liberalen worden H
onderscheiden; eene benaming, op zich zelf niet veel ‘
i, zeggende, daar iedere partij op grond van zekere >>doctrina"
H handelt, maar die klaarblijkelijk bedoelt: zulke liberalen te
signaleeren, die te veel en te lang aan eenmaal als juist
erkende beginselen vasthouden; die de bakens niet weten te
A verzetten als het getü verloopt. Voor een goed deel valt in
{ het signalement samen met dat van oud-liberalen. Zeer Q
i duidelijk is overeenstemming van dat begrip met een ander,
, ook niet zeer scherp omschreven, dat men door de >> con- {
gl t
I
J _ _ l )