HomeProgressief liberalismePagina 5

JPEG (Deze pagina), 578.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

lo

j .
Q
l EEN WOORD VOORAE.
is . . ..
Toen ik ter wille der bemoenngen van de Vrüzinnige
i Centrale Kiesvereeniging voor het district Hilversum
j met de aanstaande verkiezingen, de gegevens voor het
i
°# behandelen der hoofdzaken in de eerste vergadering van
dit jaar, verzamelde en op schrift bracht, was het mijn
voornemen niet, mijne beschouwingen te doen drukken.
Nadat uit de büeengebrachte fragmenten een meer uit-
ji gewerkte voordracht ontstaan was, kwam het voor,
g dat toch het zóó tot stand gekomen overzicht der aan
’ de orde zijnde hoofdpunten, en de critische beschouwing
van sommige begrippen, bruikbaar konden zijn voor
velen, die wel belangstelling hebben voor de algemeene
g zaak, maar de uitvoerige beschouwingen in de verschQ­
"j nende en verdwijnende dagbladen niet volgen. i ,
E Moge het op die wüze, in ongekunstelden vorm ont-
· stane boekje, eenig nut stichten.
i Dn Scnrmvnn. i
i i ï
­
. j