HomeProgressief liberalismePagina 32

JPEG (Deze pagina), 888.58 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

r~ _ , ;_ `. . ` V - V ’ _ ' . ­-
-4 _ . ;`i" ff N"? ,‘ V " 7 .‘,, "" , '_ ;. · .~ i 1 _
‘ 1 i· - i ‘~ · -- -··~-’' _ CLI', , " _~ ï"i ­ F ' ii ,___j .‘ ‘ $
· `Y ­ _Y··~, L ` à‘· ` J; _ «. « _#__T_h *4 Finn"- '~ iüj `v__ > v-Yllw ~J
. W P Bij den.UitgeVer dezes verscheen: l ‘Q P ’
a V ii Mr. M. l/V. F. Tennis, De Radiealen tegenover de Sociaal- ,,__;
A . Democratische partij in Nederland . .‘ . Prüs j` 0,30a ­
z__, e F. VAN nan Cons, Mr. M. W. lv`. Trenb over de Sociaal- ä
j _ Demokraten ........... Prijs f 0,20 n
_- » ·HUeo Mlll.Lh]R, Het standpunt der Radiealen de kamer- A _ ii _
i verkiezingen in Juni l89l ....» . . Prijs f 0,25 .
r Enw. iBl*lLLAMY, ln het jaar 2000. Vertaling van F. VAN
-« · nan Cons ............ Prijs l,25 ‘ , A ‘
GG11G1‘3.3.l BOOTH, ln Engelands donkerste wildernissen en . · _
i " i ` de weg ter ontkoming. Vertaald door C`. S. fhDAlIA VAN `
SonnL'r12MA. Compleet in 8 of 9 afleveringen. .
P " » Prijs per aliev. f 0,30 V. i
. Meer cn meer wordt op het greote sociale belang van dit werk de . F
aandacht gevestigd. Mic! V{![Z8]'Z[(iZ(Z,’ van 3 April schrijft: i ,
. Zeer velen zullen zonder twijfel verlangen kennis te maken met: , ,
­ ,,111 Exxgelamls donkerste VYll(l8l‘illSSGll en `de weg ter 0lltk0lllllg`,” 2 -
_ door WILLIABI Boorn. Dat veelbesproken werk van het Hoofd van het { _ X,
· Leger des Heils is vertaald door C. S. ADAMA VAN SCHELTEMA, - ’t ­ ’ . i
j · kwam dus in goede handen. Boor11’s werk is reeds wereldberoemd en i - ..
I ____ het door l1e1n aangegeven plan tot redding der verwaarloosden in onze " _
. - 111aatsel1appij, is nog altijd een onderwerp van internationale bespreking,
‘ Iedereen moet. dit werk lezen, dat is een uitgexnaakte zaak, J .
e11 het verheugt ons, dat er eenHol1a11<lselie11itg·aw*e van versel1ij11t.
‘_ I Men weet, dat in Engeland van Verschillende zijdenibezwaren ge­_ _i .
i opperd zijn tegen BO()TH,S plan, en wellicht zal er ook wel iemand ge- ‘ F F
e- _ ` vonden worden -­ maar hij moet op de hoogte zijn der quaestie ­ j .
c die een overzicht wil geven van de eritiek van l1et_plan in Engeland. Y ' __
-» i e Op deze wijze wordt er meer licht verspreidt over een zaak, die inde1·- .
daad moeilijker is dan zij schijnt en waaraan meer vast is dan opper-
V ,. i vlakkig lijkt. Maar in elk geval moet eerst Boorn`s werk worden ge- A
. ` ^ lezen, omdat l1et zoo rijk, treurig rijk is aan feiten, die <iO.-in zien, l1oe
· _ diep ellendig het leven van duizenden en duizenden is in onze Christe-
" V lijke Maatschappij. _ »
v ` JAC. VAN Loov, Proza. Met 9 Croqnis . . Prijs f 2,75 ‘ I
- Y_i]>. Dr /x’ncïw‘ /l7·iióz·1‘- /?<ïl’aLv. -- A1/as/enázzzz.