HomeProgressief liberalismePagina 25

JPEG (Deze pagina), 805.07 KB

TIFF (Deze pagina), 6.83 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

( 23 )
treffend zün, zoodat zij, praeventief werkende, het lot der
arbeiders zooveel verbeteren, dat de gevolgen van werkloos-
heid weinig merkbaar, de bedeelden uitzonderingen kunnen
worden, komt dat ongetwijfeld aan de gansche samenleving
ten goede. De curatieve behandeling van het treurige maat-
schappeläke ziekteverschijnsel: pauperisme, eene behandeling
niet bij machte de oorzaak der ziekte te treffen, en voor
een deel werkende als een geneesmiddel dat de kwaal op
den duur helpt verergeren, kan dan meer en meer overbodig
worden. Zoo moge het zijn; al kunnen wij ook op dat
«­ gebied, geen wonderen verrichten; en al zal het nog wel
eenigen tijd duren eer Mr. N. G. Pïrmsou de schoone blad-
zijden in zijn leerboek der staathuishoudkunde over »armen-
ZO1'g” (Deel ll, Hoofdst. 3: bevolking en voortbrenging) niet
meer behoeft te laten herdrukken.
j Een vraagstuk van verontrustenden omvang, maar dat wij
toch, gedrongen door humaniteit, zedelijkheid en welbegrepen
eigenbelang moeten trachten te overzien en op te lossen, _
· wordt dus voorgelegd aan de regeeringspartij, die uit de
aanstaande verkiezingen zal voortkomen. Het uitgebreide
kiesrecht kan, zooals Mr. TREUB het uitdrukte, de arbeiders
meer aan het woord doen komen. Maar aan maatregelen van
Staatswege, zooals hij ze wenscht, en waarmede de punten,
_, . in het program der liberale unie genoemd, geheel overeen-
stemmen, kan voor een deel terstond de hand worden geslagen.
Want hoe wenschelijk het zijn moge, dat de invloeden ter
verbetering mm onderen op werken, van de arbeiders zelve
in uitgaan, het komt voor, dat van boven af reeds aanstonds
veel gedaan kan worden. Het is een schoone -­ het
dan een zware - taak: den arbeider te verheffen tot zelf-.
standigheid en onafhankelijkheid, hem op te beuren uit de
geestelijke verdooving welke vooral de fabrieksarbeid br] zoo _
velen verwekt heeft, Is het wonder dat de zoo misdeelden
gaarne luisteren naar de beloften der socialistische drijvers?
Al hebben dezen slechts één staathuishoudkundig dogma,
dat daarenboven niet toegelicht kan, maar geloofd moet