HomeProgressief liberalismePagina 23

JPEG (Deze pagina), 831.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

E ( 2] )
l' van het kiesrecht, zooals sommigen in ee11e vergadering van
S >>burgerplicht" te Amsterdam, den 23St@¤ Maart l.l. wilden,
" het allereerste is, dat eene eventueele liberale regeering moet
tl , trachten tot stand te brengen. Het schijnt mg wenschelijk.
U maar imperatieve voorschriften in een program, dat slechts
*‘ geest en richting van het regeeringsbeleid kan aanwijzen,
zt komen mij bedenkelijk voor.
Z Van de overige in het ontwerp-manifest genoemde punten:
ll) A het beheer van Indië, de regeling van den Krijgsdienst, de
le administratieve rechtspraak, de leerplicht en de hervorming
W van het samenstel onzer belastingen beschouw ik alleen de
ïi j twee laatste nog kortelijk, in verband met het ook als afzon-
derlijk punt in het program vermelde >>arbeidsvraagstnk".
Die drie punten hangen nauw met elkander samen. Leer- l
plicht kan slechts ingevoerd worden in samenhang met
à" doelmatige bepalingen betreiïende den kinderarbeid. Vervan-
’g ° ging van een deel der indirecte belastingen (accijnzen op de
’ïl? E eerste levensbehoeften) door invoering eener progressieve
OY { directe belasting kan niet anders dan ten bate komen aan
1; de minder gegoeden, dus ook aan den arbeiders stand; ter-.
ll`- wijl de opsomming der reeds vroeger (blz. 15) vermelde
¤a· A direct in het belang der werklieden in het leven te roepen
@11 maatregelen of handelingen zeker onderschreven zal worden
@11 door ieder die den naam van liberaal wenscht te blijven
at dragen. In mijne oogen is humaniteit een kenmerk zonder
H1, hetwelk het liberalisme niet bestaan kan.
@11 ` De humaniteit nu stelt juist in deze dagen dringende
in- eischen, van zoodanigen aard en omvang, dat een sociaal-
at, politisch vraagstuk ontstaan is, hetwelk door geen liefdadig-
ng heid, geene bemoeiingen van bijzondere personen alleen is
an j op te lossen. Twee invloeden werkten samen om de oogen
jkt i‘ der ongevoeligsten te openen: de zeldzaam strenge, voor de
ige i armen zoo nijpende winter, en de >>arbeids­enquête". De
.nd eerste bracht aan het licht, dat, zonder armenzorg, vele
menschen den hongerdood zouden moeten sterven; de tweede
ing leerde schrikwekkende feiten kennen betreffende toestanden
Q .
2
x
3
J