HomeProgressief liberalismePagina 22

JPEG (Deze pagina), 759.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

( 20 )
Na van de onmiskenbare fouten, somtijds door de libera-
len begaan, gewaagd te hebben, vraagt Dr. BnoNsvnLn: is
het dan verkeerd een liberaal te verkiezen tot onzen volks-
vertegenwoordiger? Het antwoord luidt ontkennend. >>Wij
kiezen - zoo gaat de schrijver voort ­- geen andere dan
vrije mannen; mannen en geen marionetten. Onze christe-
lijke, evangelische belijdenis schrijft ons dat voor. Omdat ,
wij gelooven zijn wij liberaal". l
Ziet, dat zijn verstandige woorden, die hoop geven op, j
een, in het algemeen belang, samengaan van groepen, die I
in hoofdzaken inderdaad op denzelfden bodem staan, maar _;
zich somtijds door bijzaken, of gedreven door woordenklank,
op verschillende wegen begeven.
-._..._._.. E l
Vrij lang G. H. heb ik u bezig gehouden met het vraag- j
stuk van de uitbreiding der kiesbevoegdheid, met het oog
op den toestand en de toekomst der liberale partij. Dit
onderwerp mag dan ook hoofdzaak heeten in de weder voor j
langen tijd beslissende dagen, welke wij te gemoet gaan; j
het was ook hoofdzaak voor mijne beschouwingen in dit uur.
Het lag geheel buiten mijn bestek het gansche programma
der liberale unie hier ter sprake te brengen. Beschouwingen
daarover en eritiek daarvan bracht ons in de laatste dagen _
ieder dagblad. Met blijdschap mogen wij constateeren dat _
in het algemeen, door alle schakeeringen der liberalen,
ingenomenheid met het programma wordt betuigd. Men
moge aan de eene zijde nog meer >>uitwerking" der begin-
selen verlangen; aan de andere, omgekeerd, meenen dat,
in het bijzonder wat de kiesbevoegdheid betreft, beperking
wenschelüker ware geweest, en de korte formuleering van
het hoofdbeginsel de voorkeur had verdiend - dit blijkt
wel: dat wie niet doctrinair >>vastgeroest" is, met eenige
beweging links of rechts bijdragen kan tot het tot stand
komen eener eendrachtige en machtige liberale partij.
Ik roer de vraag maar ter loops aan of de uitbreiding
i