HomeProgressief liberalismePagina 21

JPEG (Deze pagina), 789.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

).;;­: l` T">‘" L/r ""‘;ï‘f-j^2•;'¥·7ï£{"^';’§{?"ï·f"'“f?';§ä"¥*‘*'·Q~ï3*`^J•" ;7;g»_g·1»­~_~4·»•­­•v··-4x1-•;¢­­•«,­«­••·­?·­­,,­­­­._,f Y. . _
1
( 19 )
gaven vereischen, menschen te benoemen tot wier aanbeve-
ling men slechts dit eene kan aanvoeren: ze zijn orthodox,
l ze zijn goed-katholiek - of het omgekeerde daarvan. Dit
i kan niet anders dan tot nadeel strekken zoowel van den
i staat als van den godsdienst.
i De staat heeft er belang bij, dat hij wordt geregeerd
door bekwame mannen. Hoe zal koers worden gehouden,
hoe zal de haven worden bereikt, hoe zullen gevaarlüke
klippen ontzeild worden, indien het 'roer is toevertrouwd
aan handen, daartoe ten eenemale onbevoegd?
-1 _ En de godsdienst lüdt schade door dat samenvoegen van
geloof en politiek; allereerst omdat allicht de onoprechtheid
_, er door in de hand wordt gewerkt, en vervolgens, omdat
men de verkeerdheden en feilen, door geloovigen bedreven,
i schrijft op rekening van ’t geloof zelf. VVie optreedt omdat
. een geloovige is, moet wel weten, dat men voor zijn
doen en laten het geloof zelf aansprakelijk stelt. Neen, het
geloof als zoodanig moet niet streven naar aardsche macht.
’ Christus’ Koningrijk is niet van deze wereld. >> Geen aard-
sche macht begeeren Die gaat welhaast verloren" -
zong Luther.
Verder wijst Dr. Bnonsvntn nog erop, dat de vrijzinnige
politiek, in hare wezenlijke gedaante, in haar eigenlijk
__j,_ karakter en streven alleszins is te vereenigen met de be-
j - ginselen van het Evangelie. De hedendaagsche vrijheden
I zijn ons geschonken door het liberalisme. De gewetensvrij­
Q heid hebben wij te danken aan de hervorming; maar wij
l genieten nog zoovele vrijheden bovendien. VVij denken aan
het vrije woord, aan de vrijheid van vergaderen, aan de
‘ gansche atmosfeer van vrijheid waarin wij ademen. Verge-
A ten wij niet de scheiding van kerk en staat, de gelijkstel-
ling van alle burgers voor de wet, de onpartijdige rechts-
bedeeling - en hoeveel zouden wij hier kunnen noemen
en roemen, dat ons geschonken is door het vrijzinnige regime,
waaronder wij sinds 1848, kleine tusschenpoozen niet mede-
. gerekend, geleefd hebben.