HomeProgressief liberalismePagina 20

JPEG (Deze pagina), 806.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.03 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

. 1
( 18 )
Het komt mij voor dat het ons aller plicht is, ieder in
zoo ruim mogelijken kring, er toe mede te werken dat een- I
draehtige samenstemming eener groote liberale partij de ,
aanstaande verkiezingen tot stand komt. De dagen van het j
>>census­kiesreoht”, en van het >>laat maar begaan" tegen- W
over maatschappelijke toestanden en misstanden zijn geteld.
Het laatste beginsel behoort tehuis in de dierenwereld die
door de natuwrkeus geregeerd wordt. Van het >> algemeen
stemrecht", zooals het, onder de bestaande omstandigheden,
zou ingevoerd moeten worden, is niet aangetoond en kan
niet aangetoond worden, dat het meerdere en betere her- il '
vormingen zal kunnen in het leven roepen dan de zoo ruim
mogelük - in den boven toegelichtenzin - uitgebreide w
kiesbevoegdheid. j
En op hoeveel teekenen des tijds zou niet kunnen gewe-
zen worden, aanduidende dat >>het land niet anders verlangt, I
dan zijn vertrouwen te hergeven aan eene waarlnk liberale
staatkunde". Ik mag, geëerde ll. H. niet te veel van uwen _
tijd vergen, en ik heb over andere punten nog enkele korte W V
opmerkingen te maken; maar ik moet toch nog vermelden
hoe Dr. A. VV. .Bi<o1vsvn1.n over >>liberale politiek" oordeelt.
Deze verdienstelijke man, wiens invloed in ruimen kring
groot is, schrijft in >>de Vaderlander°’ van 15 Maart: >> op j
de vraag, welk standpunt door dit weekblad wordt ingeno­ *1*-
men, luidt het antwoord dikwerf: liberaal in de politiek, j
orthodox in den godsdienst". lg
In het algemeen gesproken hebben wij tegen dit signa- `
lement geen bezwaar. Wat er ons in aantrekt, is allereerst
de scheiding welke hier gemaakt wordt tusschen politiek
en geloofsovertuiging. Niet genoeg kunnen wij het betreu­ i
ren, dat men de vraag: is hij een bekwaam man, heeft hij
kennis van de zaken, welke hij geroepen wordt te besturen
of te beheeren? - heeft samengekoppeld met de vraag: is
hij orthodox? Zoo verwisselt en vermengt men twee zaken, _
die elk behooren tot een büzonder terrein. Zoo komt men
er toe, tot betrekkingen, welke speciale kundigheden en `