HomeProgressief liberalismePagina 19

JPEG (Deze pagina), 805.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

i ( 17 ) .

9* het ontwerp-manifest der liberale unie betoogde. In het
l uitvoerige verslag over de voordracht van Mr. HEINEI{EN,
in de »Nienwe Rott. Courant van 20 Maart l89l", heb
ik te vergeefs gezocht naar duidelijke voordeelen, welke van
j het algemeen stemrecht - in den boven omschreven zin -
l zijn te wachten. Het krachtigst scheen nog de phrase
>>Duitschland strekt tot voorbeeld dat als den arbeiders het
woord wordt gegeven, de beweging een ordelijk karakter
verkrijgt". VVelnu, de liberale partij wil ook den arbeiders
het woord geven.
1 Tegen de laatste uitspraak zullen de radicalen natuurlijk
. terstond bezwaar maken. Zij kunnen mij wijzen op mijne
j eigene vermelding van de schakeeringen in de liberale partij.
Werkelijk kan men daarin, als wij nu de fijnere nuances
_ daarlaten, en als wij l/Ir. TREUB ook als liberaal - malgré
lui ­- aanrnerken, een rechter- en een linker-doetrinaire
groep waarnemen. Rechts staat, bijvoorbeeld, Mr. GLEICHMAN,
die in een der kamerzittingen onlangs verklaard heeft, dat
· hij waarschijnlijk aan znne >>doctrina" (binden der kiesbe-
voegdheid aan zekeren aanslag in de directe belasting) zal
vasthouden. Links hebben wij Mr. Timon reeds leeren ken-
nen met zijne vaststaande leerstelling: algemeen stemrecht.
En toch wil Mr. Tnnuis (zie blz. 7 zijner voordracht) >> so-
ciaal opportunist" genoemd worden. Nu sluit opportzmismc
J eene vaststaande leerstelling uit; tenzij men, op voor ieder-
( een overtuigende gronden, kan aantoonen, dat de toepas-
sing dier leerstelling voor de maatschappij het heilzaamst,
inderdaad: sociaal opportuun, zijn zal. Zulk een bewijs heb I
ik te vergeefs gezocht: wel heb ik den indruk gekregen,
dat op den grondslag der regeling van de kiesbevoegdheid,
zooals het ontwerp­n1anifest der liberale unie wil, samen-
werking van alle >>progressieven" in den lande zeer goed
W mogelijk is. Slechts de dogmatici van den >>censns", ter
( eene en van het »alqemeem stemrecht", ter andere zijde,
( kunnen zich niet verplaatsen langs de lijn, door de liberale
if ` nnie aangewezen. (
F 2
(E
I i .
l