HomeProgressief liberalismePagina 18

JPEG (Deze pagina), 830.30 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

( 16 ) j
rijk geacht worden, dat candidaten der liberale Unie onmo- ik
gelijk ook die der radicalen zouden kunnen zijn? je
Ik wil hier niet op den voorgrond stellen wat, overigens 1
terecht, honderde malen is opgemerkt: dat namelijk de leus
van algemeen stemrecht, in letterlijken zin, geen zin heeft. q
- De betere helft van het Nederlandsche volk en de minder- j
jarigen worden al dadelijk uitgesloten. En voor gevangenen,
krankzinnigen, idioten, enz. zal de ,,radicaal" toch ook de
kiesbevoegdheid niet eischen! Dan blijft over een zeker
getal van ,,bedeelden" in den engeren zin. Zou het nu inder-
daad voor ee11 toekomstigen veel beteren toestand der maat- «
schappelijke samenleving van zoo groote beteekenis zijn, dat
de kiesbevoegdheid niet onthouden werd aan de bedeelden?
Noemen wij de uitbreiding van de kiesbevoegdheid, in [
dien ruimen zin welken de radicalen verlangen ­- waarbij
het ook toelaten der bedeelden dan het voornaamste punt
blijkt te zijn - algemeen stemrecht, en stellen wij daarte- `
genover de aanzienleglce uitbreiding zoover de Grondwet het
toelaat, gelijk de liberale unie wenscht, is het dan va11 te
voren te berekenen, welke gedragslijn het meeste heil voor
de maatschappij zal tengevolge hebben?
Heeft een der radicalen, heeft Mr. TREUB in zün ge-
schrift, aangetoond, dat hetgeen zij algemeen stemrecht
noemen, den werkmans-stand meer ten goede zal komen
, dan de uitbreiding der kiesbevoegdheid in den zin der libe­ J
i rale u11ie? Of is het in andere landen reeds gebleken, dat j
algemeen stemrecht de maatschappelijke toestanden in het
algemeen, de levensvoorwaarden der werklieden in het bij-
zonder, belangrijk moet verbeteren? Is de Duitsche werk-
man, dooreengenomen, beter gekleed, gevoed, gehuisvest dan
de Nederlandsche? Is in Frankrijk het algemeen stemrecht
tegen de maatschappelijke misstanden het panacee gebleken,
dat de radicalen er voor Nederland in schijnen te zien?
Opmerkelijk is hetgeen onlangs in verband met deze vra-
gen, welke nog met vele vermeerderd zouden kunnen wor- ç
den, Mr. HElNEKEN in >>Amsterdam" naar aanleiding van {j
ï
E ,
j .
aaae ze .... l