HomeProgressief liberalismePagina 17

JPEG (Deze pagina), 760.64 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

l
er · ( 15 )
Xi overige ,,hervormingen" welke de liberale Unie in haar
ij, ontwerp­manifest wensoht, met de eischen der zoogenoemde j
·`Q radicalen, zoo ver die uit verslagen in de dagbladen
over voordrachten, hier en daar gehouden, en, duidelijk
geformuleerd, in het geschrift van Mr. TREUB hebben leeren
E kennen.
_, De laatste heb ik boven reeds medegedeeld. Zien wij
ll nu wat de liberale unie voorstelt: >>dat maatregelen wor- v
ä den verordend ter bevordering van veiligheid en gezondheid i
_, in fabrieken en werkplaatsen; _
fi dat aan iederen arbeider een wekelijksohe rustdag worde
gewaarborgd ; _
dat de verzekering van den werkman tegen ongelukken
fi worde geregeld en aan voorzieningen bij ziekte, ouderdom
en overlijden krachtig de hand geslagen worde;
1, dat het vakonderwijs, met name het ambachts­fabrieks­
i en landbouw­onderwijs, van overheidswege op afdoende wijze
worde gesteund;
dat het arbeidscontract bij de wet worde geregeld en de
naleving daarvan beter worde verzekerd door eene ook bui-
l tendien hoog noodige vereenvoudiging van ons procesrecht:
_ dat tot vertegenwoordiging der arbeidersbelangen advisee-
i rende arbeidskamers worden georganiseerd;
_ en bovenal worde Zeerplic/it ingevoerd, waaraan thans, na
I beëindiging van den sehoolstrijd, geen beletsel meer in den
g A weg staat".
j Leg dit programma naast de boven medegedeelde wensehen j
Q der >>radicalen°’ 1), en de vraag moet opkomen: waarom
_ i zouden twee groepen eener in hoofdzaken zoo eenstemmige
j richting niet samenwerken?
“ Moet het streven naar >> algemeen ste1n1‘eol1t" zóó belang-
1) Eigenlijk van Mr. TREUB; maar ofschoon deze zegt, in zijne voor-
dracht alleen zijne persoowz/Q/ve denkbeelden te uiten, is het mij niet
gelukt andere punten van belang te vinden, welke de ,,radicalen"zouden
ya kenmerken. .
·