HomeProgressief liberalismePagina 16

JPEG (Deze pagina), 814.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.94 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

l
( 14 ) Q
indien de kiesbevoegdheid zeer beperkt werd wanneer dat jj
voor het belang der samenleving ontwijfelbaar wenschelijker '
bleek te zijn ­- maar zou wenschen aangewezen te zien, "
hoe het belang bij, en het recht op, kiesbevoegdheid, indien
zij den zoo even genoemden handwerksman bü de wet _
ontzegd zoude11 worden, plotseling wel voor hem zouden G
bestaan, indien hij tien gulden grondbelasting betaald had!
Ik meen dus, dat de liberale Unie de woorden van de `
Grondwet: ,,kenteekenen van maatschappelijken welstand" j
geen geweld aandoet door die kenteekenen te vinden bij jj,
een werkman, die op eigen wieken drijft (hoe beperkt de
slagwijdte dier wieken zgn moge). Het is niet moeielijk
zoodanig over den maatschappelijken welstand van een man
met vrouw en kinderen, levende van acht of tien gulden
in de week, te schrijven dat de lachlust opgewekt wordt; lj;
maar ik vraag u, waar is de grens? yï
Die grens ligt, naar ik meen, daar waar de zeüstancllg­
held der armen ophoudt. Bij hen die door openbare of
bijzondere liefdadigheid geheel of gedeeltelijk onderhouden
worden - het moge buiten hun schuld zoo gekomen zijn;
men moge, in abstracto, beweren dat hun belang bij, en G
recht op verbetering van ons maatschappelijk raderwerk
het grootst is -­ kan van "maatschappelijken welstand"
in den zin van de Grondwet niet meer gesproken worden.
Wie het (zoogenoemde) algemeene stemrecht begeert kan I
dus op den grondslag van artikel 80 der Grondwet niet F A
blijven staan. Grondwets­wijziging moet het wachtwoord
zijn der ,,radicalen". h l
Maar met dat verschil van meening omtrent de uitbrei- · j
ding der kiesbevoegdheid is dan ook, in mijn oog, het l
eenige punt van belang genoemd, dat de ,,radicalen" als
een hen kenmerkend onderscheid tegenover de meerderheid
der liberalen kunnen aanwijzen. lk zal de vraag nog
behandelen, of dat eene punt gewichtig genoeg is, om de
liberalen en radicalen bij de stembus tegenover elkander
· te doen optreden. Vooraf vergelijken wij nog kortelijk de 3