HomeProgressief liberalismePagina 15

JPEG (Deze pagina), 796.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

s
v" ( 13 ) l
,,De kiesbevoegdheid voor de Tweede Kamer der Staten-
‘ Generaal worde door onbekrompen toepassing van het voor-
`Q schrift der Grondwet uitgebreid ook tot den kring der
i werklieden, die reeds te lang daarvan verstoken bleef. De
, wetgever ga aanstonds zoo ver, als eene eerlijke uitlegging
der Grondwet hem veroorlooft. Onder vaststelling van de
noodige waarborgen tegen misbruik, geve hij het kiesrecht
aan alle meerderjarige mannelijke Nederlanders die, bij eene ` ,
eigenhandig geschreven. aanvrage aan het plaatselijk be-
·` stuur hunner inwoning, hun verlangen te kennen geven om
~ op de kiezerslijst te worden geplaatst, of op eene andere
j door de wet voor te schrijven wüze toonen te kunnen
j lezen en schrijven en belang te stellen in de openbare
je zaak. Behalve de bedeelden en de overige in de Grond-
j ` wet aangewezenen, blijven daarbij echter uitgesloten zij,
van wie blijkt, dat zü niet in staat zijn zelf in hun onder-
houd en in dat van hun gezin te voorzien. Persoonlijke
invulling van het stembiljet in het lokaal der stemming
worde voorgeschreven".
Het is duidelijk, dat in het programma der liberale Unie
de boven aangehaalde woorden van artikel 80 der Grondwet,
naar het mij voorkomt terecht, zoo vrijzinnig mogelijk
worden geïnterpreteerd.
­«,~ >>Kenteekenen van maatschappelijken welstand" -­ wie
zou durven beweren, dat een handwerksman, die eenige
guldens in de week verdient, en daarmede, zoo goed en
(P zoo kwaad mogelijk, voorziet in zijn eigen levensbehoeften, ,
of ook in die van eene vrouw en één of 1neer kinderen,
‘ maar tooh zelfstandig, onafhankelijk van bedeeling, en die
lezen en schrijven kan, geen groot belang zou hebben bij
de inrichting en de richting van het Staatsbestuur, dat op
zijn betrekkelnken welstand voor- en nadeeligen invloed i
kan uitoefenen? En wat het recht tot het invloed oefenen
daarop aangaat - ik laat de abstracte vraag naar het
i aangeboren zgn van dat recht daar -­ stem ook niet in
-f met de schelle kreten over onrecht, dat g€PlGGgdZOU`WO1’d€l1 G