HomeProgressief liberalismePagina 14

JPEG (Deze pagina), 769.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

s
( 12 ) i
aanslag in die belasting of die belastingen niet hebben vol-
daan". j.
Het is u bekend, geëerde Hoorders! dat de woorden, in
het begin van het aangehaalde Grondwets-artikel voorko­
mende: >>Kentee7cenen van geschi/ctheid en maatschappelüfcen
welstand" een langdurig debat in het Parlement 1) hebben A
in het leven geroepen; en nu nog tot verschil van gevoelen
aanleiding kunnen geven wat betreft de grenzen aan den
wetgever gesteld, bij voorschriften omtrent »kiesbevoegdheid",
in de kieswet te formuleeren. De voorloopige regeling van ,«
het kiesrecht, waaronder wij nu leven, eischt dat iemand _
om de leden der Tweede Kamer te helpen kiezen, een zekere ‘
som gelds in de directe belasting betale. Dat moet het ken- j
teeken zijn van >>maatschappelijken welstand". Dat is het, v {
op het papier, ook stellig. Maar verkeert ook iedereen, die .
het minimum der vereischte som betaald heeft in den >>maat­
schappelijken welstand" welke onze voorloopige kieswet voor
een kiezer zoo noodig oordeelde?
Ik zal niet stilstaan bij de u allen bekende vraagstukken
of de >>capaciteiten" kiezers behooren te zijn (ook al be-
taalden zij, in den zin der wet, geen belasting); van de
moeielijke formuleering der voorwaarden waaronder zooge-
noemde >>lodgers" kiesbevoegdheid erlangd hebben; van het
>>huismans-kiesrecht” en wat al niet. Ik wenschte er op te gr
wijzen dat het afhankelijk stellen der kiesbevoegdheid van l
een >>census" (onder welke bedeeling wij feitelijk nog leven) J
tot groote moeielijkheden leidt, en zeker het ideaal niet is, 0
noch wat het toelaten, noch wat het uitsluiten van kiezers
betreft. 1
Wie nadert nu het meest tot een beteren toestand:
Mr. TREUB, die algemeen stemrecht wil, of de liberale Unie?
Wat deze wil moeten wij thans, door het lezen van haar
program, nog wat meer in het licht stellen: `
1) Zie O. G. van Weilerz Academisch proefschrift, bldz. 33 en vlg., i
Utrecht, 1888. .;