HomeProgressief liberalismePagina 13

JPEG (Deze pagina), 779.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

( 11 ) j
," van algemeen sten1recht, voorstanders van leerplicht; maar
, in beginsel gaan wij mede noch met uwe critiek op de ~
l tegenwoordige productiewijze, noch met den ideaal­Staat
naar welken gn stevent". V
Omschrüven wij nu de weldaden van den vooruitgang,
welke Mr. TREUB van de radicalen verwacht, uit de wat
langgerekte volzinnen, waarin zij, in het algemeen, worden
; aangeduid, in duidelijker vormen, dan valt het moeielijk
ä verschil van belang tusschen zijne wenschen en die der libe-
, rale unie op te merken.
Eén eisch toch wordt gesteld, welke in het manifest der
liberale unie niet, in die bewoordingen, voorkomt: algemeen
Y stemrecht. De liberale unie daarentegen stelt voor, dat het
l _ streven der partü voorshands >>zoover zal gaan als eene
i eerlijke uitlegging der Grondwet veroorlooft".
jg Lezen wij nu het hier in aanmerking komende artikel 80
dier wet: >> de leden der Tweede Kamer worden rechtstreeks
gekozen door de mannelijke ingezetenen, tevens Nederlanders,
die de door de Kieswet te bepalen kenteekenen van geschikt-
heid en maatschappelijken welstand bezitten en den door
die wet te bepalen leeftüd, welke niet beneden 23 jaren
mag zgn, hebben bereikt 1).
Van de uitoefening van het kiesrecht zijn uitgesloten zij,
wien dat recht bij rechterlijke uitspraak is ontzegd; zij die
in gevangenis of hechtenis zijn; zij die bg rechterlijke uit-
spraak de beschikking of het beheer over hunne goederen
il hebben verloren; zg die in het burgerlijkjaar, voorafgaande
,*1 aan de vaststelling der kiezerslijsten, van eene instelling van I
weldadigheid of van een gemeentebestuur onderstand hebben
genoten en, voor zoover de kieswet, hetzij zeker bedrag van
. den aanslag in een of meer Rijks-directe belastingen, hetzij
het bezit van een of meer grondslagen van zoodanigen aan-
•slag als vereischte van kiesbevoegdheid stelt, zij die hun
‘) De bepalingen, op militairen betrekking hebbende, sla ik over. K