HomeProgressief liberalismePagina 12

JPEG (Deze pagina), 805.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

( 10 ) ‘
is dat niet het geval! -­ maar in het algemeen moet Mr. ‘ t
Timon zijn eigen streven in het genoemde programma vrij
wel uitgedrukt zien. Immers wat hij van de radicale partij,
in tegenoverstelling van de liberale, verwacht, omschrijft
hij op blz. 7 zijner >>`Voordracht"aldus: >> een vooruitstrevend,
of - zoo ge wilt - sociaal opportunisme; een landsbestuur,
niet volgens een of ander alleen­zaligmakend leerstuk, vol-
gens het liberale evenmin als volgens het sociaal-democra­ E
tische, maar volgens regelen die er op gericht zün aan het j
ideaal waarnaar de staat heeft te streven: zooveel mogelijk jr
geluk voor een zoo groot mogelük aantal zijner ingezetenen, er
zoo nabij te komen als onder de gegeven omstandigheden
bereikbaar is: ziedaar wat de zoogenaamde radicalen willen. ig
Daardoor staan zij tusschen de oud­liberalen en de sociaal- ,ï ­
i democraten”. ,
En wat de toepassing van dit algemeene beginsel ­ dat M
iedere partij met uitzondering der sociaal-democraten, wel
op haar vaan zou kunnen schrijven - aangaat, lezen wij,
op bldz. 9: >>Wel meenen ook de radicalen, dat de staat
voor de belangen der niet-bezittenden beter heeft te zorgen
dan tot nog toe geschied is, dat voor de gezondheid en
veiligheid der werklieden in de fabrieken moet worden ge-
waakt, dat vrouwen- en kinderarbeid aanmerkelijk beperkt
en overmatige arbeid van den volwassen arbeider tegengegaan _,_
moet worden, dat tegen het vervallen tot armoede van den
werkman, die wegens ouderdom, ziekte of verminking tot jl
arbeiden niet langer in staat, of wegens de invoering van
een nieuwe machine tot arbeiden tijdelijk niet in de gelegen-
heid is, een dam moet worden opgeworpen; wel meenen ook
wh, dat de welgestelden meer tot de publieke lasten hebben
bij te dragen, dat in één woord het maatschappelhk inko-
men minder ongelijk tusschen arbeiders en kapitalisten moet
worden verdeeld; wel zijn ook wij van oordeel, dat daartoe
aan de arbeiders zelven directe invloed op het staatsbestuur
moet worden toegekend en aan het volksonderwijs ernstiger
de hand moet worden gelegd; wel zijn ook wij voorstanders