HomeProgressief liberalismePagina 11

JPEG (Deze pagina), 788.47 KB

TIFF (Deze pagina), 6.86 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

‘ _ < 9 >
j definitie op eigen hand van een »radicaal liberaal" heeft
, voorop gesteld. Maar die bepaling zondigt tegen de etymo-
{ logische, zoowel als tegen de historische beteekenis van het
I ‘ woord >>liberaal". Op zoo krachtig mogelijke wgze vrgzinnig
te zgn, naar staatkundige vrijheid te streven, tegen het
l ketenen der Rede aan vaststaande leerstellingen te strijden,
i schgnt mg radicaal-liberaal toe, terwgl volgens TREUB,S be-
paling, een radicaal-liberaal conservatief worden of >>vast-
1‘oesten" moetll Ik meen, dat de >>waarlgk" liberalen en
X de >>radicalen" kinderen zgn van denzelfden geest. _
. Het komt mg voor, dat het onderwerp­manifest der »libe­
ralen Unie" de voorafgegane algemeene beschouwing omtrent
S het wezenlijke karakter en het streven eener liberale partg
geheel bevestigt.
l De voornaamste »hervormingen", welke van de waarlijk
j liberale staatkunde te wachten zgn, wanneer de aanstaande
verkiezingen haar tot handelen in staat stellen, worden in E
het manifest vermeld, als:
10. belangrgke uitbreiding der kiesbevoegdheid;
20. hervorming van het samenstel onzer belastingen, be-
paaldelgk de invoering eener progressieve directe belasting;
30. regeling van den krggsdienst, in hoofdbeginselen over-
eenstemmende met hetaanhangige wetsontwerp­Bergansius;
40. maatregelen in het belang van de veiligheid en ge-
+ zondheid, den rustdag, het onderwgs, in het algemeen : van
den maatschappelgken toestand der werklieden;
V 50. invoering van leerplicht, waaraan thans, na beëindi-
` ging van den schoolstrgd, geen beletsel meer in den weg `
staat.
Niet naar de déünitie van Mr. TREUB, maar in den zin,
waarin ik de woorden - naar ik meen juister - heb om-
schreven, lgkt mg het programma der liberale unie de
uiting van een zeer vooruitstrevend, haast radicaal libera-
( lisme. Er kan, zooals wg zien zullen, wat bgzonderheden
, p betreft, nog vrg wat verschil van meening bestaan - bij
g welke politieke partg, hoe overeenstemmend in beginsel ook,