HomeProgressief liberalismePagina 10

JPEG (Deze pagina), 791.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 20.65 MB

< S > '*
uwen nieuwen president in dat licht. Zijn er onder u, die
met zijne denkbeelden niet geheel instemmen, dan mogen _
critiek en discussie büdragen tot opheldering, en grond- {
slagen aanwijzen voor eene gemeenschappelijke overtuiging. I ­
_à__`__ l
Het is opmerkelijk hoe eenstemmig, tot vóór korten tijd, _
de toestand der liberale part§ van alle zäden hoogstbe­ l
denkelijk werd genoemd. Dat de antirevolutionaire toon- '
gevers gaarne op de onderlinge verdeeldheid eri de onmacht
der »liberalisten" wüzen, is begrijpelijk genoeg. Dat de jg, .
Roomsch-catholieke afdeeling der tegenwoordige Regeerings- W
partij haar heil zoekt waar zij het meent te kunnen vinden, S
en niet weêrhouden wordt van samengaan met andere rich-
tingen door dankbare herinneringen aan hetgeen zg aan de l
liberale partij verschuldigd is - wie zou er zich over
verwonderen? Het spreekt voorts van zelf, dat de zooge-
noemde sociaal­democraten de liberale partij dood verklaard
hebben. Tegen een lijk behoeft men niet te strijden. De
liberale partij leeft echter, en haar zin voor historische ont-
wikkeling, haar streven naar wetenschappelijke grondslagen
voor het staatsbesiuur en de bemoeiingen daarvan met het
maatschappelijk organisme, hare pogingen om langs den
weg van orde en wettelüke regeling tot vooruitgang te
komen - en dat alles meen ik toch dat de liberale partij +
als beginselen stelt - zijn voor de sociaal­democraten niet
te minachten tegenstanders. _
, Is het dus begrijpelijk dat de aangeduide stroomingen op li
staatkundig gebied het liberalisme verfoeien, of (liefst) als
afgeleefd en tot niets meer bekwaam voorstellen, minder
aanleiding scheen er voor het ontstaan eener zoogenoemde
>>radicale" partij, en haar minachtende bejegening van het '
liberalisme.
Het is duidelijk dat hier misverstand en woordenstrüd in
het spel zijn. Als bijv. Mr. TREUB geen radicaal­liberaal · j
Wenscht te heeten, hangt dit alleen daarvan af, dat hij eene