HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 97

JPEG (Deze pagina), 828.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

88
gund aan wie hun eigen brood verdienen; kinderen en ouden jv
van dagen zijn dus vanzelf uitgesloten. Wie na een bepaal- I
den leeftijd , of wegens ongeneeslijke ziekte door ’t reglement
daartoe verplicht, uit het fonds treedt, behoude aanspraak op ggd
zijn aandeel in de reserve. I ·
XXII. Hoe meer uitsluitend ondernemers- (zoowel eigenlijke E
. zieken- als ziekengeld-) fondsen, alsook die van deskundigen, op
winstbejag zijn ingericht, des te minder kunnen zij als een aanbe-
velenswaardige vorm van dergelijke instellingen beschouwd worden.
XXIII. De gemeenschappelijke behartiging van aller be- .
langen, die bij onderlinge ziekenfondsen op den voorgrond
staat , of staan moet , is een deugdelijk beginsel dat onbepaalde
instemming en ruime practische toepassing verdient. Het be-
houdt echter alleen dan zijne waarde , als kundige mannen, waar- jl
onder medici en pharmaceuten deel van het bestuur uitmaken.
XXIV. Het doel en de werkingswijze in hoofdzaak op ge-
lijken voet door A. Z. A. en A. Z. R. beoogd en gevolgd, lj
hunne bepalingen omtrent de premiën, de belooning der des- .
kundigen, de verdeeling van het batig slot enz. verdienen de ’
grootste aanbeveling. Coöp. R. en Goöp. `s-Gr. zijn evenzeer _
in de meeste opzichten uitstekend te achten. J
XXV. Dat de zooeven genoemde fondsen zich ook de ver-
spreiding van hygiënische kennis en de bevordering der vaccinatie
en revaccinatie onder hare leden ten doelstellen, is loifelijk.
XXVI. Onderlinge ondersteuningsfondsen volgens het me- V,
degedeelde (gewijzigde) stelsel der heeren drs. GALLET­LAGOGITEY " ·
en Roivnnnn, hebben gegevens en berekeningen tot grondslag j
wier juistheid door de ervaring is bevestigd; hunne oprichting
verdient ruime aanbeveling. I
XXVII. Wvaar zulks bij ernstige gevallen --- bijv. van be-
smettelijken aard , in schamele gezinnen - nuttig en uitvoer-
baar blijkt, is uitbesteding van fondsleden in ziekenhuizen of
andere verplegingsgestichten voor rekening der fondsbesturen ,
op advies van geneesheeren en behoudens toestemming der .
eerstgenoemden , wenschelijk.
l
E
i