HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 96

JPEG (Deze pagina), 767.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

l .
l :
` 87
mits ook hier onder voldoenden waarborg , dat zulks aan de
eischen beantwoordt.
_ XV. Naast genees-, heel- (c. q. verlos)kundige hulp, me-
. dicijnen , kleine verbandmiddelen, vaccinatie en revaccinatie
{ worde, op advies van den fondsgeneesheer, de bijstand van
specialiteiten aan de leden gewaarborgd.
I XVI. Duurdere verbandstoffen en desinfectiemiddelen, bril-
j len, breukbanden en alle verdere noodzakelijke instrumenten
I behooren aan de leden zooveel mogelijk tegen den kostenden I
j‘ prijs (of gratis) te worden geleverd, bloedzuigers en lavemen-
_, ten gratis gezet.
lj XVII. De belooning bij abonnement der geneeskundigen
I en apothekers van ondernemersfondsen (vaste bezoldiging per
( lid en per jaar met gratis behandeling der kinderen), is af te .
1 keuren. Zij berust op veel te wisselvalligen grondslag om voor
bedoelde titularissen billijk te kunnen heeten. Aan dit bezwaar A
_ komt het gewijzigd abonnementstelsel bij A. Z. A. en A. Z. B. j
I tegemoet door het aandeel dat de deskundigen jaarlijks in het I
` batig saldo genieten. §
XVIII. Belooning van den fondsmedicus en apotheker per jv
J visite en per recept met vergoeding aan den laatste voor den .·
j° kostenden prijs der geneesmiddelen, is ongetwijfeld billijk; in
_ tijden van epidemieën trouwens kan zij voor den bloei of de
jl instandhouding van het fonds gevaar opleveren, ook daar nog
waar de instelling een eigen apotheek bezit. Hierom is duur- A
t zaam voldoende zorg voor eene krachtige , wèl berekende reserve I i
· in verhouding tot het aantal fondsleden onafwijsbaar noodzakelijk. I
XIX. Bij ondersteuningsfondsen behooren , naast zuinig be-
( heer , premie en uitkeering volgens de eischen der verzeke- in
‘ ringswetenschap geregeld te zijn. Schenkingen, subsidiën enz. l
mogen als steeds onzekere factoren van berekening hierbij nim-
mer in aanmerking komen. {
XX. Opdat alleen aan werkelijk zieken geldelijke uitkeering i
geschiede, is nauwlettend toezicht noodzakelijk. I
XXI. Bij de ziekengeldfondsen worde toetreding alleen ver- I
`
`