HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 95

JPEG (Deze pagina), 790.55 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

l
l :
86 ri
IX. Tot leden van eigenlijke zieken- en ondersteuningsfond- f
sen mogen alleen worden aangenomen gezonde personen, die door
hun mingegoeden maatschappelijken stand niet in staat zijn ,
uit eigen middelen op de gewone wijze zich behoorlijk van V I
geneeskundige hulp en van al het noodige, bij voorkomende .
ziekte te voorzien. Daarnevens kan oprichting van afzonder- 3
_ lijke fondsen voor den kleinen middelstand nuttig zijn. l`
Uitzonderingsbepalingen, zieke personen betreffende , bijv. toe- j
lating tegen een juist berekende verhooging der premie (intree­ j
geld) en na overleg met den fondsgeneesheer , zijn voor bij- i
zondere gevallen niet af te keuren.
X. Het schijnt in ’t algemeen wenschelijk dat een gehuwd jt
man niet zonder zijne vrouw wordt aangenomen; eene gehuwde li
vrouw niet zonder haar man gtenzij deze lid is van het werk- I
lieden-ziekenfonds der industrieele onderneming, waarbij hij f
arbeidt); het gezin niet zonder de kinderen. I
XI. Het recht op genees- en heelkundige behandeling en
medicijnen moet dadelijk ingaan na de inschrijving als lid; "
desnoods tegen betaling eener afzonderlijke premie (intreegeld).
De aanspraak op verloskundigen bijstand echter, ga eerst in `
na zes maanden te hebben gecontribueerd. j.
XII. Hun, die, na als leden ingeschreven te zijn aan bij- $1 j
zondere ziekten komen te lijden , geneeskundige behandeling H
te ontzeggen, is van het standpunt des geneesheers onhoud- f
baar, van dat der fondsdirectie onredelijk.
XIII. De weekpremie zij zoo billijk mogelijk, doch vol- e
doende om alle uitgaven te bestrijden; haar naar den leeftijd _
te regelen is rationeel; doch administratief, althans voor de
eigenlijke ziekenfondsen allicht te omslachtig. Voor kinderen Pr
van leden worde een geringer bedrag berekend en dit voor i
groote gezinnen nog beperkt.
XIV. In ’t bestuur van ieder eigenlijk ziekenfonds behoo-
ren ook deskundigen zitting te nemen , o. a. ter controle eener
deugdelijke receptuur. Dat de geneeskundige , desbevoegd , zelf
de geneesmiddelen bereidt , is zonder overwegend bezwaar;
0
. * 3