HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 94

JPEG (Deze pagina), 760.93 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

ir
r 85
Voornaamste eischen, waaraan doeltreffende zieken- en
ondersteuningsfondsen behooren te beantwoorden.
V I. Elk ziekenfonds moet ten doel hebben: hulpbetoon op
B den grondslag van onderlinge verzekering.
II. Inrichting en werkingswijze van, zoowel als toezicht op
, dusdanige instellingen , behoort bij de wet te worden geregeld;
, ten einde zooveel mogelijk misbruiken en gebreken te voorkomen.
III. Onmiddelijk beheer van overheidswege is niet volstrekt
I noodig; wel, daarentegen, nauwlettende zorg voor stipte nale-
‘ ving van in te voeren doelmatige wetsbepalingen op dit gebied.
Commissiën of raden van toezicht zijn voor den goeden gang
van zaken veeltijds wenschelijk, zoo niet onmisbaar.
I IV. Waar zulks noodzakelijk blijkt verdient de oprichting van j
E overheidswege , van ziekenfondsen ten platten lande aanbeveling. j
‘ V. Deskundigen en leden van een ziekenfonds behooren
beiden invloed en toezicht te kunnen uitoefenen op de naleving
ii der bestaande reglementaire bepalingen, zoowel als op , naar
vastgestelde regelen, daarin mogelijk aan te brengen wijzigingen.
VI. Oprechte toewijding, plichtmatige hulpvaardigheid der
deskundigen en welwillende , belangelooze medewerking van
, menschenvrienden, kunnen ziekenfondsen slechts ten goede
j komen; weldadigheid echter, bijv in den vorm van subsidiën, A
j mag nimmer het beginsel zijn waarvan zoodanige instellingen ij
uitgaan of waarop zij steunen. _
je VII. Zuinig beheer, billijke, zij ’t ook matige belooning
U voor bewezen diensten, vergoeding van gemaakte onkosten, V
o. a. voor geleverde geneesmiddelen, zijn noodzakelijke eischen .
voor ieder eigenlijk ziekenfonds. Wat jaarlijks na aftrek van i
E alle verplichte uitgaven overblijft, kome vooral aan de reser- i
vekas ten goede en verder aan de leden en deskundigen.
VIII. De eigenlijke zieken- en de ondersteuningsfondsen
kunnen onder dezelfde directie en ten behoeve derzelfde leden
werken; administ1·atief evenwel , behooren zij volledig geschei-
‘ den te zijn.
¥ r
J