HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 93

JPEG (Deze pagina), 761.79 KB

TIFF (Deze pagina), 6.64 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

sf
84 :
Ten slotte onderschrijven wij , met volle instemming , doch
eenigszins gewijzigd, deze woorden uit de »» EáucZe” der heeren
GALLET-LAGOQUEY en Roivorinuz
” Nous avons voulu prouver, que la sécurité est aussi com-
plete que possible dans une association mutuelle bien comprise; l
que chacun peut se trouver dans la mutualité un moyen de
s’assurer contre les risques de maladie , et que, pour un fadbk j
sacrzüce mmud , il se met à l’abri du besoin , puisqu’il a droit ,
a une indemnité quotidienne sufïisante et proportionnelle a
sa cotisati0n.” l
l
Hebben wij in het voorafgaande een beeld trachten te geven
van de wijze, waarop het ziekenfondswezen in ’t algemeen zich i
ten onzent heeft ontwikkeld en thans verkeert, en bleek daar-
uit‘, dat de minder doeltreffende inrichting en werking van vele ‘
vaderlandsche ziekenfondsen dringend verbetering eischt, ons
rest nu nog hieromtrent nadere voorstellen te doen.
` De verschillende wijzen van bedoeling en exploitatie dier in-
stellingen en de velerlei bijzondere omstandigheden , welke daarop
invloed uitoefenen, veroorzaken dat algemeen geldige , altijd en
overal evenzeer toepasselijke voorschriften dienaangaande in een _
collectief reglement niet saam te vatten zijn; maar van de eigen-
lijke ziekenfondsen volgens het nieuwe type gaven wij hierboven , ,
verkort, een viertal reglementen, die ieder op zichzelf meer of
minder volledig bevatten, wat in ruimen zin tot verbetering je
der deugdelijkheid van dergelijke instellingen doelmatig en noo- U
dig te achten is; terwijl een desbetreffend in vele opzichten
nog steeds behartigenswaardig voorstel, dat reeds in 187 2 van
het geneeskundig staatstoezicht is uitgegaan, mede in herin- ‘
nering werd gebracht. Ook wat de ondersteuningsfondsen
aangaat , stelden wij in ”t licht , welke wetenschappelijke
beginselen daaraan ten grondslag bchooren te liggen en gaven
een navolgenswaardig voorbeeld hiervan aan. Wij gelooven
derhalve ons te kunnen bepalen tot de vei·melding der 0. i. ‘
J
J