HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 92

JPEG (Deze pagina), 797.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.66 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

l s
83
tot het weerstandvermogen van ’t collectieve reservekapitaal.
. De betrekkelijk geringe periodieke stortingen van ieder lid -
l hoe lang of kort zijn lidmaatschap ook duren moge - volstaan
i om hem, in dagen van kommer en lijden , met fierheid de
f. vruchten van eigen inspanning te doen plukken en de armen-be-
j deeling te doen ontgaan. En wanneer hij op 7 0-jarigen leef-
t tijd buiten de termen valt van het lidmaatschap, of reeds vroeger
4 moet terugtreden, dan geniete hij persoonlijk nog het voordeel
jl der uitkeering uit de gemeenschappelijke reservekas, van wat
' geacht moet worden het overschot te zijn van ’t daarin door
j hem bijeengebrachte; terwijl dit anders , bij zijn overlijden ,
' , zijnen allicht behoeftigen erfgenamen ten goede komt.
Dat overigens nauwkeurig toezicht van overheidswege op
j eene deugdelijke administratie bij zoodanige instellingen onvoor-
waardelijk aanbeveling verdient, achten wij buiten twijfel. _
i De Engelsche regeering staat aan de bij haar ingeschreven
(registered) ” Friendly societies” officieel zekere voordeelen toe;
0. i. zou `t wenschelijk zijn dat de Nederlandsche aan onder-
steuningsfondsen, die zich vrijwillig onder hare contröle stelden
l en wier reglementen harentwege wetenschappelijk waren onder-
zocht en goedgekeurd, eventueel haar geldelijken steun waar-
borgde , indien deze in buitengewoon ongunstige omstandigheden
noodig bleek. Financieel gevaar ware daaraan voor haar zeker
in hoogst geringe mate verbonden; doch het algemeen vertrou-
g wen op dusdanige , zoo veelzijdig nuttig en weldadig werkende
Q instellingen zou er nog door toenemen en bevestigd worden.
Ook het denkbeeld dat de regeering zich in °t algemeen
het bevorderen der verzekering van geldelijke ondersteuning
bij ziekte aantrekke ·- gelijk zij dit met zoo glansrijk gevolg
door de oprichting der rijkspostspaarbank omtrent de spaar-
j zaamheid heeft gedaan - verdient naar wij meenen gezette
n j overweging. Een kostbaar , omslachtig beheer zou daarbij dienen
I vermeden en nauwkeurig toezicht bevolen te worden op het
· niet langer uitkeeren der gewaarborgde gelden aan de betrok-
ken personen , dan de ziekte werkelijk duurt.
a
·a .
(
al