HomeDe ziekenfondsen in NederlandPagina 90

JPEG (Deze pagina), 774.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.57 MB

PDF (Volledig document), 68.64 MB

81
en eene krachtige reserve daartegenover plaatsen, ten opzichte
der hier besproken instellingen - wij zagen het reeds op bladz.
75, wat betreft de maatschappij vla Céramique” en de /« So-
ciétés de secours mutuels de toute la France” - valt het
zlkeareáéscá bezwaar eener niet onbetwistbaar zekere ziektesta-
tistiek weg , voor de overtuigend gunstige resultaten , aan de
ervamzg ontleend. En hare bevvijskracht vermindert wel niet
door het feit eener vrij hooge rente, welke die beide maatschap-
pijen op den duur genieten , omdat hier tegenover staat, dat
zij niet slechts - gelijk mzze gewijzigde theorie voor onderlinge
ondersteuningsfondsen uitsluitend bedoelt - gelden uitkeeren `
bij z5ç)`rZeZ·;y'ke zie/cie , maar zulks tevens doen bij voorkomende,
ünancieel immers veel bezwarender gevallen van rlzmrzame mm-
Zédéáeézf harer verzekerden.
Wij constateeren dus uitdrukkelijk dat , volgens het door ons
ontwikkeld stelsel, de grootere of kleinere rente van het be-
legde restant der jaarlijksche ledencontributie , benevens de waar-
schijnlijk niet altijd onbeduidende buitengewone ontvangsten ,
welke gelijk wij op bladz. 60 zagen aan de reservekas ten goede
kunnen komen , voor de leden zelf van het onderstelde onder-
steuningsfonds , alleen bij uitzondering meer dan indirecte waarde
zullen hebben. De bedoelde voordeelen toch zullen in den
regel slechts voor hunne erfgenamen bestemd blijven, omdat het
renteloos verkregen overschot der jaarlijksche premies op zich
zelf, voor ieder verzekerde op zijn 70-jarigen leeftijd nog de
( reeds gemelde som van 167,03 bedraagt. Bij een richtig,
I zuinig beheer en bij zorgvuldig waken tegen het voortduren
der uitkeering van ziekengelden aan reeds herstelde verzeker-
0 den, is het totaal bedrag zijner contributie ruim voldoende
om alle uitgaven te zijnen behoeve te dekken; n.l. tot zijn
6l" jaar uit de jaarpremiën zelve , na dien tijd uit haar opge-
spaard overschot.
Levert daarom eene geringere renteopbrengst dan die , welke
door de schrijvers der «»EmcZe” werd berekend en door ons in
de tabellen n°S 1-3 is overgenomen voor den verzekerde in
6
. ll